برچسب دعای دفع مشکلات و سختی ها با اثر حتمی و پرخیر