برچسب دعای دفع هر دشمن از قبیل اجنه انسان و رهایی از خطر