آخرین خبرها

انواع دعا – روش دعا کردن – چگونگی دعا

 

انواع دعا و روشهای صحيحه دعا كردن

doa-mostajab احاديث معصومين عليهم السلام ادعيه و اذكار متفرقه
انواع دعا ، روش دعا کردن ، چگونگی دعا

ابو بصیر از حضرت صادق – علیه السلام – در مورد دعا و بالا بردن دستھا سوال كرد؛ فرمودند:
•    على خمسه اوجه : اما التعوذ فتستقبل القبله بباطن كفیك ، و اما الدعاء فى الرزق فتبسط كفیك و تفضى بباطنھما الى السماء، و اما التبتل فا يماوك باصبعك السبابه ، و اما الا بتھال فترفع يديك مجاوزا بھما راسك ، و اما التضرع ان تحرك اصبعك السبابه مما وجھك و ھوالدعاء الخیفه .

يعنى : پنج صورت دارد:
اول – براى پناه بردن به خدا، كف دو دست را بايد رو به قبله قرار دھى .
دوم – براى طلب روزى ، دستھايت را مى گشايى و كف آن را به طرف آسمان مى گیرى .
سوم – براى انقطاع به درگاه خدا با انگشت سبابه اشاره مى كنى .
چھارم – براى زارى كردن ، دستھايت را كشیده از سرت ھم بالاتر مى برى .
پنجم – براى تضرع ، انگشت سبابه را در برابر رويت حركت مى دھى كه اين دعاى ترس است .

از محمد بن مسلم روايت است كه امام صادق – علیه السلام – فرمود:
•    مر بى رجل و انا ادعو و فى صلاتى بیسارى فقال : يا عبد الله ، بیمینك فقلت : يا عبد الله ، ان لله تبارك و تعالى حقا على ھذه كحقه على ھذه .

يعنى : مردى از كنارم گذشت در حالى كه من در نماز بوده ، دست چپم را براى دعا بلند كرده بودم ، به من گفت : اى بنده خدا! با دست راستت دعا كن ، گفتم : اى بنده خدا! ذات اقدس الیه حقى بر اين دست دارد ھمانند حقى كه بر آن دست دارد).

و نیز فرمود:
•     الرعبه تبسط يديك و تظھر باطنھما، و الرھبه تبسط يديك و تظھر ظاھر ھما، و التضرع تحر؟السبابه الیمنى يمینا و شمالا، و التبتل تحرك السبابه الیسرى ترفعھا الى السماء رسلا، و تضعھا رسلا والا بتھال تبسط يديك و ذراعیك الى السماء، والا بتھال حین ترى اسباب البكاء .

يعنى : رغبت (و میل ) آن است كه دو دست را گشوده ، باطنش را ظاھر سازى .
رھبت (و ترس ) آن است كه دو دست را گشوده ، پشتش را ظاھر نمايى .
تضرع آن است كه انگشت سبابه دست راست را به سمت راست و چپ ، حركت دھى .
تب تل (و انقطاع ) آن است كه انگشت سبابه دست چپ را به آھستگى بالا و پايین ببرى .
و ابتھال (و زارى ) آن است كه ھر دو دست و ھر دو ذراع را به سوى آسمان بگشايى كه ابتھال در وقت فراھم شدن وسايل گريه است .

از سعید بن يسار نقل شده است كه حضرت صادق – علیه السلام – فرمود:
•    ھكذا الرغبه و ابرز باطن راحتیه الى السماء. و ھكذا الرھبه و جعل ظھر كفیه الى اسماء. و ھكذا التضرع و حرك اصابعه يمینا و شمالا. و ھكذا التبتل يرفع اصابعه مره و يضعھا اخرى . و ھكذا الا بتھال و مد يده تلقاء وجھه و قال : لا تبتھل حتى ترى الدمعه .

يعنى : رغبت اينگونه است : در حالى كه حضرت باطن دو دست ، خود را به سوى آسمان آشكار كرده بود.
رھبت اينگونه است : در حالى كه پشت دو دست خود را به سوى آسمان گرفته بود.
تضرع اينگونه است : در حالى كه انگشتنانش را به سمت راست و چپ حركت مى داد.
تبتل اينگونه است : در حالى كه انگشتانش را بالا و پايین مى برد.
ابتھال اينگونه است : در حالى كه دستش را در برابر صورتش كشیده بود، آنگاه فرمود. ابتھال نكن مگر آنكه اشك را ببینى .

در حديث ديگر آمده است كه :
•     الا ستكانه فى الدعاء ان يضع يديه على منكبیه .
يعنى : فروتنى در دعا، قرار دادن دستھاست بر دوشھا.

عدة الداعى، جمال السالکین شیخ احمد بن فهد حلى (ره)، ترجمه حسین غفارى ساروى.

انواع دعا – روش دعا کردن – چگونگی دعا

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *