آخرین خبرها

تعبیر خواب خرمای نارس خشک و تازه از منابع معتبر

تعبیر خواب خرمای نارس خشک و تازه از منابع معتبر

خرما یکی از قدیمی ترین خوراکی هایی است که با توجه به کشفیات دانشمندان فواید بسیاری دارد و از جمله غذا هایی که پیامبر (ص) و خاندانشان استفاده می کردند خرما در کنار شیر بود؛ اما دیدن این ماده غذایی در خواب چه مفهومی دارد؟ سعی می کنیم در ادامه آن را بررسی کنیم.

2783602796023702 تعبیر خواب
تعبیر خواب خرمای نارس خشک و تازه از منابع معتبر

تعبیر خواب خرمای نارس خشک و تازه از منابع معتبر,تعبیر خواب خرمالو,تعبیر خواب خرمالو برای زن باردار,تعبیر خواب خرمالو دیدن,تعبیر خواب خرما با مغز گردو,خواب خرما خشک,تعبیر و تحلیل دیدن خرما در خواب, انواع تعبیر های خواب خرما,تعبیر خواب خرما نرسیده,تعبیر خواب خرمای کال,تعبیر خواب خرمای رسیده,تعبیر خواب خرما در رویا,تعبیر و تحلیل خواب مربوط به خرما,

تعبیر خواب خرمای نارس خشک و تازه از منابع معتبر

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  1. دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
  2. دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است
محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب. مال و خواسته است.
ابراهیم کرمانی:
  1. بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
  2. اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.
ابن سیرین گوید:
  1. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
  2. اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
  3. اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
امام صادق (ع) فرمودند: دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.
ابن سیرین: اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
ابن سیرین:
  1. اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
  2. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
ابن سیرین: به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *