خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه

اگر به تازگی خواب رودخانه و مواردی چون غرق شدن در رودخانه و دریاچه، ماهی گیری در رودخانه، رودخانه زلال را تجربه کرده اید و در مورد آن اطلاعی ندارید و می خواهید بدانید سرانجام خواب شما چیست، ادامه ی این مطلب را مطالعه نمائید.

2786706370969362073 تعبیر خواب
تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه,تعبیر خواب رودخانه خشک,تعبیر خواب رودخانه گل آلود,تعبیر خواب رودخانه و ماهی,تعبیر خواب رودخانه نمک,تعبیر خواب رودخانه پر از مار,تعبیر خواب رودخانه نیل,تعبیر خواب رودخانه و پل,تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی مرده,تعبیر خواب رودخانه آب زلال,تعبیر خواب رودخانه شور,تعبیر خواب رودخانه آب,تعبیر خواب رودخانه چیست,تعبیر خواب رودخانه امام صادق,تعبیر خواب رودخانه ی خروشان,تعبیر خواب رودخانه و قایق,تعبیر خواب رودخانه سرد,تعبیر خواب رودخانه قرمز,تعبیر خواب رودخانه تمیز,تعبیر خواب رودخانه یخ زده,تعبیر خواب رودخانه طلا,

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه

در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلا ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال‌ها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق می‌کنند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می‌شود.
محمدبن سیرین گوید:
 • رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.
 • هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.
اینم ببین:  تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم و استحمام از منابع مختلف
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.
 1. حج.
 2. بزرگی و جاه (جاه ومقام).
 3. پادشاهی.
 4. نعمت.
 5. تجارت.
 6. ریاست.
 7. علم و ظفر بود (علم وپیروزی).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی
مطیعی تهرانی:
 • اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.
 • اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.
مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.
 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.
اینم ببین:  تعبیر و تحلیل دیدن بهشت در خواب
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.
حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.
کانال ملکوت 786

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

203806230736807-310x165 تعبیر خواب

تعبیر خواب عکس گرفتن و تصویربرداری از منظره

تعبیر خواب عکس گرفتن و تصویربرداری از منظره در یکی دیگر از عناوین تعبیر خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 14 =