آخرین خبرها

تعبیر و تحلیل خواب انواع دارو و داروخانه

تعبیر و تحلیل خواب انواع دارو و داروخانه

در سری مطالب تعبیر خواب سایت ملکوت 786 یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با تعبیر های مربوط به مشاهده انواع دارو و شربت در خواب و همین طور مشاهده و یا حضور و رفتن به داروخانه، متن کامل و توضیحات تعبیر و تحلیل خواب انواع دارو و داروخانه را می توانید در ادامه ی این مطلب بخوانید.

2735037806237868 تعبیر خواب
تعبیر و تحلیل خواب انواع دارو و داروخانه

تعبیر و تحلیل خواب انواع دارو و داروخانه,تعبیر خواب داروی نظافت,تعبیر خواب داروی گیاهی,تعبیر خواب دارو و درمان پزشکی,تعبیر خواب دارو گرفتن از مرده,تعبیر خواب دارو خوردن مرده,تعبیر خواب داروی نظافت واجبی,تعبیر خواب داروی بیهوشی,تعبیر خواب دارو دادن به مرده,تعبیر خواب دارو فروختن,تعبیر خواب دارو و شربت,تعبیر خواب قرص دارو,تعبیر خواب قرص و دارو خوردن,

تعبیر و تحلیل خواب انواع دارو و داروخانه

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  • هر دارویی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند
  • هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.
  • اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • دیدن خوردن دارو یا داشتن آن در هر حال خوب است
  • دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید
برايت مى‌گويد: ديدن دارو در خواب، بيانگر آن است كه براى سود بيشتر بايد تلاش كنيد.
آنلی بیتون: دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.
کتاب سرزمین رویاها: داروی ضد اسهال می‌خورید: عاقبت بخیر خواهید شد.
جابر مغربی: اگر ببینی کسی به زن تو دوا و دارو داده است، یعنی زن تو فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دارو به دیگری می‌دهید خواب شما می‌گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می‌کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به دیگران دارو می‌دهید، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد.
برايت مى‌گويد: ديدن داروخانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. خريدن دارو از داروخانه، بيانگر آن است كه چيز مهمى را از دست مى‌دهيد.
مطیعی تهرانی: خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *