تعبیر و تحلیل خواب جن و پری از منابع مختلف

خواب جن و پری عموما می تواند تعابیر یکسانی داشته باشد و آن هم مبارزه با سختی و دشمنی هایی است که احتمالا بزودی در زندگی فرد رخ می دهد و او را به سوی گرفتاری ها هدایت می کند، برخی از معبران نیز بر این باورند که دیدن جن و پری در خواب نشان از فتنه خواهد بود.

723862079360739607 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب جن و پری از منابع مختلف

تعبیر و تحلیل خواب جن و پری از منابع مختلف,تعبیر خواب جن و پری,تعبیر خواب جن و آیت الکرسی خواندن,تعبیر خواب جن و گفتن بسم الله,تعبیر خواب جن و خواندن قران,تعبیر خواب جن و روح,تعبیر خواب جن و ارواح,تعبیر خواب جن و صلوات فرستادن,تعبیر خواب جن وارد بدن شدن,تعبیر خواب جن و بختک,تعبیر خواب جن و گربه,تعبیر خواب جن و انس,تعبیر خواب جن و ترسیدن,تعبیر خواب جن و مرده,تعبیر خواب جن وحشتناک,تعبیر خواب جن و طلا,تعبیر خواب جن و پری,

تعبیر و تحلیل خواب جن و پری از منابع مختلف

ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.
حضرت دانیال گوید: اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.
  1. دوستی عزیز.
  2. بخت و دولت.
  3. کاری که دارد از او کامرانی یابد.
  4. بزرگی و حشمت.
  5. خبر دروغ و کارهای باطل است.
دانیال نبی: اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.
ابن سیرین گوید: اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود
مطیعی تهرانی: اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می‌شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می‌یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن‌ها شادی دشمنان تلقی می‌گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.
مطیعی تهرانی: اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می‌شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می‌یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن‌ها شادی دشمنان تلقی می‌گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.