تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر

تعبیر خواب حاملگی در افراد مختلف متفاوت است، برخی معبران آن را مربوط به رشد و گسترش خلاقیت و فعالیت های ذهنی یک فرد و ایجاد یک تحول می دانند؛ برخی نیز معتقدند تعبیر خواب زن حامله برای زنانی که باردار هستند مربوط به اضطراب دوران حاملگی است.

شما عزیزان در ادامه می توانید تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر را از ملکوت 786 مشاهده و مطالعه فرمائید.

278303679260379602 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب حامله نشدن,تعبیر خواب حامله شدن مرد چیست,تعبیر خواب حامله بودن نزدیکان,تعبیر خواب حامله شدن زن مطلقه,تعبیر خواب حامله شدن زن مرده,تعبیر خواب حامله بودن از امام صادق علیه السلام,تعبیر و تحلیل خواب حامله شدن زنان,تعبیر خواب های مربوط به حاملگی و بارداری,تعبیر خواب باردار شدن,تعبیر خواب باردار شدن نزدیکان,

تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر

آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر زنی خواب ببیند حامله است، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
  2. اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
  3. اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن حامله در خواب مواجه با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرس است. اگر احیاناً در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده‌اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زنان حامله، دليل كند كه او را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ‌تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.

معبرین غربی: اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خود را حامله بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.