در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶  تعبیر و تفسیر بیماری در خواب چیست تعبیر شفای بیمار در خواب پرداخته ایم تا مفهوم خواب خود را متوجه شوید . 

تعبیر بیماری در خواب,تعبیر بیماری سرطان,تعبیر بیماری مادر در خواب,تعبیر بیماری پوستی در خواب,تعبیر بیماری دیگران در خواب,تعبیر بیماری پدر,تعبیر بیماری فرزند,تعبیر بیماری پوستی,تعبیر بیماری دیگران,تعبیر بیماری قلبی در خواب,تعبیر بیماری پیسی در خواب,تعبیر بیماری برادر,تعبیر بیماری فرد مرده,تعبیر بیماری در خواب ابن سیرین,تعبیر بیماری در خواب چیست,تعبیر خواب شفا یافتن بیماری دیگران,تعبیر خواب شفا یافتن بیماری مادر,تعبیر خواب شفا یافتن بیماری                    

تعبیر-و-تفسیر-بیماری-در-خواب-چیست-تعبیر-شفای-بیمار-در-خواب--300x171 تعبیر خواب دسته‌بندی نشده متفرقه

تعبیر و تفسیر بیماری در خواب چیست تعبیر شفای بیمار در خواب

تعبیر خواب بیماری           

امام صادق (ع) می فرماید : اگر کسی ببیند که بیمار است و از بیماری خویش می نالید ، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیماری قانع و راضی و شاکر بود ، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر ببیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد .
محمد ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که بیمار است، دلیل که بی دین یا منافق است. اگر کسی ببیند از بیماری شفا یافته و در خانه خویش نبود و با کسی سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد ، اما اگر ببیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد . 
ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد . 
جابر مغربی می گوید : بیماری های گوناگون در خواب، تعبیرش کوچک شمردن فریضت ها و سنتهای دینی است .           

 

تعبیر خواب مریضی امام صادق               

از نظر امام صادق (ع) تعبیر مریضی و ناخوشی که در آن ناله و شکایت کنید نیکو است و نشانه رهایی از غم، اندوه، نگرانی و ماتم است و قانع بودن و شکرگزاری در عین بیماری نیز نشانه سلامت است 
همچنین اگر کسی خواب ببیند بیمار و برهنه است نشانه فرا رسیدن اجل او می باشد و به زودی از دنیا خواهد رفت .                     

 

تعبیر خواب بیماری از دیدگاه محمد بن سیرین         

اگر فرد در خواب ببیند که بیمار می باشد تعبیر بر آن دارد که دین او مفسد می باشد و سخنان او از روی نفاق می باشد و برخی گویند تعبیر بر ان است که آن فرد در همان سال خواهد مرد. اگر در خواب دید که از بیماری نجات یافته اما در خانه خودش نمی باشد و با کسی صحبت نمی کند تعبیر بر آن است که بیماری اش طولانی شده و احتمال مرگ او وجود دارد. اما اگر در خواب دید که با سایرین در حال گفتگو می باشد تعبیر بر آن است که به زودی زود برای او رفع بیماری خواهد شد .       

 

برگرفته از سایت دعا786