پرسش و پاسخ

porsesh ادعيه و اذكار پرسش و پاسخ متفرقه

منازل بیست و هشتگانه قمر – رصد منازل قمر , قمر در عقرب , شرف الشمس , استاد علوم غریبه دکتر احمدرضا بابایی , انظار شش گانه , شرف و هبوط کواکب , رصد منازل قمر

منازل بیست و هشتگانه قمر – رصد منازل قمر

1- مبنای تقسیم بندی ادوار فلکی چیست؟

منجمان و آسترولوژیستها ادوار فلکی را به قسمتهای دوازده گانه و مساوی بخش نموده اند (منظور بروج دوازده گانه ایست که هر کدام از ماههای سال را به یکی از این بروج منتسب نموده اند) و به ترتیب شامل:
حمل ، ثور، جوزا ، سرطان ، اسد ، سنبله ، میزان ، عقرب ، قوس ، جدی ، دلو، حوت میباشند.
در این اثنا یک تقسیم دیگر را هم گنجانده اند. مثلا حمل ، ثور و جوزا را بهاری و سرطان ، اسد و سنبله را منتسب به تابستان نموده اند و….
واقع امر این است که، علم و آگاهی از مواضع و خواص ستار گان و حرکت و گردش این ستارگان در ارتباط با زمین را احکام نجوم گویند که کاربردهای فراوانی هم دارد.
افلاک یا کواکب سبعه از تقسیمات صابئین بوده که تقسیماتی هفتگانه داشته اند و این بخش بندی تاکنون باقی مانده است. مقیاسهایی از لحاظ زمانی و مکانی برای هر کدام از کواکب سنجیده شده و مثلا کوکب زحل از مغرب به مشرق حرکت دارد و مقیاس زمانی این حرکت برای هر برج دوسال و نیم میباشد ( دو سال و نیم به طول می انجامد) . همچنین برای کواکب زهره و شمس بطور مشابه طی نمودن هر برج یک ماه طول میکشد . صابئین ، روزهای هفته را هم منتسب به کواکب نموده اند. شنبه منسوب به کوکب زحل (ساترن به معنی زحل است و کلمه Saturday برگرفته از آن است). یکشنبه نیز روز شمس است (سان دی یا همان Sunday به معنی روز خورشید است) . دوشنبه نیز روز ماه است (کلمه Monday به معنی روز ماه است. معادل کلمه ماه در انگلیسی Moon میباشد و……).
2- بیوت کواکب و هبوط و شرف آنها از دیدگاه آسترولوژی به چه معناست؟


قبلا هم ذکر گردیده که قوت سیارات از دیدگاه آسترولوژی، در بیوت آنهاست و وبال یک کوکب، در 180 درجه فاصله از خانه همان کوکب قرار دارد. مبحث شرف کواکب نیز که خود مبحثی دیگر است.
هبوط یک سیاره نقطه مقابل شرف است. مثلا هبوط ماه در سومین درجه عقرب حادث می گردد که اصطلاحا به آن قمر در عقرب گفته میشود.
نکته دیگر در مورد زمان شرف آفتاب است. بطور تقریبی میتوان گفت که در ماه اول فصل بهار (فروردین ماه) زمین در برج حمل قرار دارد. زمان شرف آفتاب (شرف الشمس) هم در نوزده درجه برج حمل است.
نتیجه اینکه مثلا خانه شمس در برج اسد ، خانه زحل در برج جدی و خانه زهره در ثور میباشد و از این قبیل. بیت یا خانه هر سیاره یا کوکب نقطه قوت بیشینه آن کوکب به شما می رود. این نکته نیز مهم است که خانه هر کوکب ، وبال کوکب دیگر میباشد.

بحثی که مجددا پیش می آید این است که تاثیرات حرکت تقدیمی زمین و نقطه اعتدال بهاری که قبلا ذکر گردیده چیست که خودش بحث مفصلی را شامل میشود.
توضیح اینکه ، منظور از حرکت تقدیمی همانطور که میدانیم، این است که نقطه اعتدال بهاری ، هر ساله در مقایسه با وضعیت ستاره ها مقداری زودتر اتقاق می افتد و به این حرکت زمین حرکت تقدیمی گویند که یک دوره کامل از حرکت تقدیمی حدود 25800 سال بطول می انجامد.

3- آقای دکتر بابایی ، منظور از منازل بیست و هشتگانه قمر و مقیاس آنها چیست؟
اعراب برای تعیین موقعیت ماه (قمر) از یک تقسیم بندی بیست و هشت گانه استفاده مینموده اند که آنرا منازل بیست و هشتگانه نامیده اند که برخی از این منازل عبارتند از :

شرطین ، بطین ، ثریا ، منزل دبران ، هقعه ، هنعه ، ذراع ، نثره ، طرفه ، جبهه ، زبره ، صرفه ، عود، سماك و ………
ببینید بر هر کدام از این منازل ، مقیاسهایی مقرر است. مثلا بر شرطین از اول حمل تا دوازده درجه و پانزده دقیقه از همان برج حمل مترتب است. بر سعد الزابع از اول جدی تا دوازده درجه مترتب میگردد و در بلده تا سی درجه تمام برج قوس و ….

4- تاثیر انظار شش گانه در رصد منازل قمر چگونه است؟

برای رصد منازل قمر ، همواره میبایست انظار سته مورد توجه قرار گیرد. انظار شش گانه عبارتند از : تثلیث ، تربیع ، تسدیس ، مقارنه ، مقابله و احتراق) . توضیح برخی از آنها به این شکل است که مثلا مقابله کواکب ، زمانی است كه میان دو کوکب یکصدوهشتاد درجه یا شش برج فاصله باشد . تربیع کواکب زمانی حادث میگردد كه میان دو کوکب نود درجه یا سه برج فاصله باشد . مقارنه هم وقتی حادث میگردد که دو کوکب در یك برج و یك درجه قرار گیرند.
در واقع ، نظر بر این بوده که هر کدام از انظار سته خواصی دارند . مثلا از خواص نظر مقابله ، دشمنی جامع و کامل است و خواص مقارنه ، ذووجهین است (مقارنه به نحس ، نحوست است و در صورت مقارنه با سعد، خوب محاسبه میشده است) و همچنین در نظر تثلیث نقطه متضاد مقابله وجود دارد. به عبارت دیگر در تثلیث ، نظر بر دوستی کامل است.
از جنبه آسترولوژی دانستن این منازل و مواقع زمانی آنها در جمع بندی و استخراج نتیجه اهمیت وافر دارد.

5- منازل قمر طبق تاریخ شمسی چگونه سنجیده میشود؟
برخی از این اوقات بر اساس ماه های شمسی عبارتند از : شرطین : که زمان آن بیستمین شب اردیبهشت ماه میباشد . بطین : که زمان آن هشتمین شب خرداد ماه میباشد. سماك : در پانزدهمین شب آبان ماه قرار دارد. بلده: در شانزدهمین شب بهمن ماه واقع است . سعد ذابح : در بیست ونهمین شب بهمن ماه است . صرفه : در هجدهمین شب مهر ماه میباشد . قلب : هفتمین شب دیماه واقع است . فرع المقدم : شانزدهمین شب فروردین ماه میباشد.
دیگر منازل دیگر قمر نیز طبق تاریخ شمسی بر همین قیاس محاسبه میگردد.

—–

منازل بیست و هشتگانه قمر , منازل قمر , قمر در عقرب , شرف الشمس , استاد علوم غریبه دکتر احمدرضا بابایی , انظار شش گانه , شرف و هبوط کواکب , رصد منازل قمر , بروج دوازده گانه , کواکب سبعه , هفت کوکب , شرطین بطین , سعد و نحس کواکب , حرکت تقدیمی زمین , نقطه اعتدال بهاری , دکتر احمدرضا بابایی , استرولوژی و نجوم