برچسب دعای دفع مکر حیله و رهایی از دشمنان و گرفتاری ها پرخیر