برچسب دعای دفع گرفتاری رهایی از سختی ها و مشکلات زندگی