خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب تراشیدن ریش و زن ریش دار از منابع مختلف

تعبیر خواب تراشیدن ریش و زن ریش دار از منابع مختلف

تعبیر خواب تراشیدن ریش و زن ریش دار از منابع مختلف

خواب دیدن ریش، تراشیدن ریش و همین طور مشاهده زن و یا دختر ریش دارد و ریش بلند را در این مطلب از سایت ملکوت 786 به شما عزیزان شرح می دهیم که می توانید به طور کامل آن را بخوانید.

78326287690263926073 تعبیر خواب
تعبیر خواب تراشیدن ریش و زن ریش دار از منابع مختلف

تعبیر خواب تراشیدن ریش و زن ریش دار از منابع مختلف,تعبیر خواب تراشیدن ریش مرد,تعبیر خواب تراشیدن ریش با تیغ,تعبیر خواب تراشیدن ریش و موی سر,تعبیر خواب تراشیدن ریش صورت,تعبیر خواب تراشیدن ریش ابن سیرین,تعبیر خواب تراشیدن ریش دیگری,تعبیر خواب تراشیدن ریش شوهر,تعبیر خواب تراشیدن ریش زن,تعبیر خواب تراشیدن ریش دیگران,تعبیر خواب تراشیدن ریش و سبیل,تعبیر خواب تراشیدن ریش امام صادق,تعبیر خواب تراشیدن ریش مرده,تعبیر خواب تراشیدن ریش زنان,

تعبیر خواب تراشیدن ریش و زن ریش دار از منابع مختلف

محمدبن سیرین گوید: ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش‌ها و زنان را به گیسوها.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.
 1. پیروی و تابع شدن
 2. عز و جاه ومقام
 3. مرتبه
 4. هیبت
 5. قدرومنزلت و مرمت
 6. نیکویی
 7. ازدواج
 8. مال
 9. فرزند
 10. گرامی شدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ریش ببینید، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.
جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش بلند: ناراحتی
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش برای دختر مجرد: ازدواج
 • ریش برای زن متأهل: امکان زایمان یک فرزند پسر
اینم ببین:  تعبیر و تحلیل خواب تکبیر گفتن از منابع معتبر
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی.
کانال ملکوت 786

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

203806230736807-310x165 تعبیر خواب

تعبیر خواب عکس گرفتن و تصویربرداری از منظره

تعبیر خواب عکس گرفتن و تصویربرداری از منظره در یکی دیگر از عناوین تعبیر خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − هجده =