آخرین خبرها

تعبیر خواب خندیدن شادمانی و تبسم از منابع معتبر

تعبیر خواب خندیدن شادمانی و تبسم از منابع معتبر

خندیدن یکی از رویداد هایی است که انسان بار ها ممکن است در طول یک روز آن را تجربه کند؛ در ادامه ی این مطلب قصد داریم تعابیر مربوط به خواب هایی با مضامین خنده، خندیدن پر سر و صدا و یا مشاهده خنده ی فردی دیگر و همین طور شادمانی و خوشحالی را به شما عزیزان شرح دهیم.

2083607369206372 تعبیر خواب
تعبیر خواب خندیدن شادمانی و تبسم از منابع معتبر

تعبیر خواب خندیدن شادمانی و تبسم از منابع معتبر,تعبیر خواب خنده زیاد,تعبیر خواب خنده و گریه,تعبیر خواب خنده دیگران,تعبیر خواب خنده دشمن,تعبیر خواب خنده دار,تعبیر خواب خنده دیگران در خواب,تعبیر خواب خنده مادر,تعبیر خواب خنده و شادی,تعبیر خواب خنده بعد گریه,تعبیر خواب خنده شیطان,تعبیر خواب خنده تمسخر,تعبیر خواب خنده پدر,تعبیر خواب خنده ابن سیرین,تعبیر خواب خنده بعد از گریه,تعبیر خواب خنده ی بچه,تعبیر خواب خنده دیگری,تعبیر خواب خنده ی مرده,تعبیر خواب خنده و خوشحالی دیگران,تعبیر خواب خنده خودم,تعبیر خواب خنده و خوشحالی مرده,

تعبیر خواب خندیدن شادمانی و تبسم از منابع معتبر

ابن سیرین: دیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسی شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند، مرگش نزدیک خواهد بود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به تنهایی دست می‌زنی و شادی می‌کنی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  1. خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود.
  2. خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور الهی است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلاً خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است.
محمدبن سیرین گوید: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می‌خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید، نشانه آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می‌دهد.
  2. اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند، نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است.
  3. اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد.
  4. اگر خواب ببینید شادمان هستید و می‌خندید، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می‌آورید و با دوستان در جشن‌های شادی بخش شرکت می‌کنید.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *