تعبیر خواب درگیری با دشمن دیدن دشمن از منابع مختلف

تعبیر خواب درگیری با دشمن دیدن دشمن از منابع مختلف

خواب دیدن دشمن، درگیری با آن، روبرو شدن با دشمن و همین طور تعبیر های مربوط به خواب مبارزه با دشمنان را در این مطلب از سایت ملکوت 786 مرجع دعا، ذکر، تعبیر خواب به شما عزیزان شرح می دهیم. اگر به تازگی چنین خوابی را تجربه کرده اید حتما این مطلب را مطالعه نمائید.

27380637960379037 تعبیر خواب
تعبیر خواب درگیری با دشمن دیدن دشمن از منابع مختلف

تعبیر خواب درگیری با دشمن دیدن دشمن از منابع مختلف,تعبیر خواب دشمن ابن سیرین,تعبیر خواب دشمن را کتک زدن,تعبیر خواب دشمن توپ تاپ,تعبیر خواب دشمنی و دعوا,تعبیر خواب دشمنی که دوست شده,تعبیر خواب دشمن را کشتن,تعبیر خواب دسیسه چینی,تعبیرخواب جنگ با دشمن,تعبیر و تحلیل خواب دشمن,

تعبیر خواب درگیری با دشمن دیدن دشمن از منابع مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می‌آید و ترسی از او احساس می‌کنید شادی و شعفی است که او به شما می‌بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده‌اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود.
  1. بستگی کارها
  2. غم و اندوه
  3. زیان مالی

برايت مى‌گويد: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات كنيد، به اين معناست كه بايد مراقب توطئه‌ى دشمنان باشيد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه با دشمنتان دعوا مى‌گيريد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دشمن خود را شكست دهيد، به اين معناست كه از خطرى نجات پيدا مى‌كنيد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *