تعبیر و تحلیل خواب تلفن و گوشی همراه از منابع معتبر

قطعا می دانیم که تلفن همراه اگر تعبیری داشته باشد مربوط به عصر جدید می باشد و این عصر حدودا از چهل سال گذشته خواهد بود، در مورد تلفن و گوشی همراه باید گفت که می توان آن را شرحی دانست بر این که فرد ارتباط نزدیکی با فامیل، آشنایان و دوستانی که ممکن است مدت ها از آن ها بی خبر باشد برقرار می کند.

به همین منظور در ادامه ی این مطلب و توضیحات کامل تر، تعبیر و تحلیل خواب تلفن و گوشی همراه از منابع معتبر را می توانید بخوانید.

283603790637906307 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب تلفن و گوشی همراه از منابع معتبر

تعبیر و تحلیل خواب تلفن و گوشی همراه از منابع معتبر,تعبیر خواب تلفن همراه,تعبیر خواب تلفنی در تهران,تعبیر خواب تلفنی رایگان,تعبیر خواب تلفن عمومی,تعبیر خواب تلفن حرف زدن با معشوق,تعبیر خواب تلفنی در مشهد,تعبیر خواب تلفنی در شیراز,تعبیر خواب تلفن و گوشی همراه,تعبیر خواب تلفن جواب ندادن,تعبیر خواب تلفنی در اصفهان,تعبیر خواب تلفن حرف زدن با مرده,تعبیر خواب تلفن شکسته,تعبیر خواب تلفن در خواب,تعبیر خواب تلفن ناشناس,

تعبیر و تحلیل خواب تلفن و گوشی همراه از منابع معتبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی است. چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته‌ای دارید یا گوشی را برمی دارید صدایی نمی‌شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می‌افتد یا کدورت حاصل می‌شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید تلفن دیدار دوستان و عزیزان است.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن تلفن در خواب، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که به کسی تلفن می‌کنید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید. اگر در خواب کسی به شما تلفن کند، به معنای آن است که شما درصدد هستید تا کاری را انجام دهید اما عده‌ای با شما مخالفت می‌کنند.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تلفن در خواب، نشانه آن است که با بیگانگانی آشنا می‌شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد.