تعبیر و تحلیل خواب خواستگاری کردن و داشتن خواستگار

ممکن است هر کدام از ما، تفاوتی ندارد که در چه سن و شرایط و جنسیتی هستیم، خوابی با مضمون ازدواج، به خواستگاری رفتن و یا آمدن خواستگار ببینیم، اگر به دنبال تعبیر چنین خواب هایی هستید حتما این مطلب را مطالعه نمائید.

278360723263792603 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب خواستگاری کردن و داشتن خواستگار

تعبیر و تحلیل خواب خواستگاری کردن و داشتن خواستگار,تعبیر خواستگاری,تعبیر خواستگاری رفتن,تعبیر خواستگار داشتن,تعبیر خواستگار آمدن,تعبیر خواستگاری از دختر,تعبیر خواستگاری مرده,تعبیر خواستگار پیر,تعبیر خواستگار در خواب چیست,تعبیر خواستگار در خواب دیدن,تعبیر خواستگاری رفتن مرده,تعبیر خواستگار آمدن برای زن متاهل,تعبیر خواستگاری از زن متاهل,تعبیر خواستگار امدن در خواب,تعبیر خواستگار داشتن در خواب,تعبیر خواستگاری اومدن,تعبیر خواستگار برای زن شوهردار,تعبیر خواستگاری دختر از پسر,تعبیر خواستگاری مرد متاهل,تعبیر خواستگاری رفتن پسر,تعبیر خواستگار آمدن برای خواهر

تعبیر و تحلیل خواب خواستگاری کردن و داشتن خواستگار

خواستگاری در خواب می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادات جدیدی که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن‌ها رو به رو هستید اشاره داشته باشد. این پیشنهادات صرفا زمینه‌های عاطفی را شامل نشده و می‌تواند نشان دهنده‌ی پیشنهادات جدید شغلی یا حتی عقاید جدیدی باشد که در معرض آن‌ها قرار گرفته اید. خواستگاری در خواب استعاره از یک تصمیم گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن رو به رو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است، مثل پذیرفتن یک دوست یا گروه دوستی جدید که شما را با فضای ذهنی جدیدی رو به رو می‌کند.
امام صادق (ع) خواستار زن داشتن را بر چهار وجه می‌دانند.
  1. بزرگی
  2. افزایش مال
  3. سرحالی
  4. خرمی و شادی
  1. محمد بن سیرین در مورد فردی که خواهان ازدواج یا به قول امروزی‌ها خواستگار است می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.
  2. اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.
  3. اگر کسی در خواب ببیند که قصد ازدواج دارد ولی دختری که قصد ازدواج با او را دارد نه می‌شناسد و نه نامش را می‌داند ابن سیرین این خواب را به نزدیک بودن اجل فرد تعبیر کرده است.
ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهر داری ببیند که همسرش با شخص دیگری ازدواج کرده و آن همسر جدید را ملاقات نکرده نشانه عزت و شرف زن خواهد بود.