تعبیر و تحلیل خواب پارچه

هر خوابی تعابیر خاصی دارد که با توجه به دامنه آن ممکن است در هر مورد به صورت مختصر دچار تغییرات خاصی شود، مثلا تعبیر و تحلیل خواب پارچه عنوان این مطلب و یکی دیگر از مواردی است که هر کسی در خواب خود ممکن است ببیند.

پارچه ها انواع مختلفی دارند و وقتی مضمون خواب پارچه خواهد بود حتی جنس و رنگی بودن آن نیز ممکن است تعبیر نهایی را دچار دگرگونی کند. به همین منظور می توانید تعابیر معتبر و دقیق این خواب را در ادامه ی همین مطلب مطالعه نمائید. هر چه دقیق تر خوابتان در ذهن مانده باشد و جزئیات مهم ترین را به یاد آوره باشید می توانید به صحیح ترین تعبیر برسید.

2836273969627 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب پارچه

تعبیر و تحلیل خواب پارچه,تعبیر خواب پارچه سبز,تعبیر خواب پارچه سفید,تعبیر خواب پارچه مخمل,تعبیر خواب پارچه قرمز,تعبیر خواب پارچه کفن,تعبیر خواب پارچه چادری,تعبیر خواب پارچه ترمه,تعبیر خواب پارچه هدیه دادن,تعبیر خواب پارچه گیپور,تعبیر خواب پارچه فروش,تعبیر خواب پارچه سیاه در خواب,تعبیر خواب پارچه بنفش,تعبیر خواب پارچه لباس,تعبیر خواب پارچه دوختن,تعبیر خواب پارچه نو,تعبیر خواب پارچه حریر سفید,تعبیر خواب پارچه بریدن,تعبیر خواب پارچه سبز هدیه گرفتن,تعبیر خواب پارچه گلدار,تعبیر خواب پارچه ی سفید,

تعبیر و تحلیل خواب پارچه

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.
مطیعی تهرانی: اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.
  2. اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید.