تعبیر و تحلیل معتبر خواب بهار

برخی مواقع انسان در خواب خود پدیده های طبیعی مانند گذشت پشت هم فصل ها و … را می بیند و این ممکن است از نظر او خیلی عجیب به نظر برسد اما هر کدام مفهوم و معنای خاصی دارد که در تعبیر خواب به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بهار را امروز شرح خواهیم داد و اگر به تازگی چنین خوابی را دیده اید ممکن است برای شما جالب باشد که تعیبر آن را هم بخوانید و از سرانجام کار خود مطلع شوید. گاهی خواب ها نشان دهنده ی بخشی از آینده ما هستند.

273632963936972 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بهار

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بهار,تعبیر خواب بهار نارنج,تعبیر خواب بهار شدن,تعبیر خواب بهاره,تعبیر خواب بهار ابن سیرین,تعبیر خواب بهار و شکوفه,تعبیر خواب بهار لیمو,تعبیر خواب ناهار خوردن,تعبیر خواب درخت بهار نارنج,تعبیر خواب گل بهار نارنج,تعبیر خواب بهار,تعبیر خواب مربای بهار نارنج,تعبیر خواب عرق بهار نارنج,تعبیر خواب شربت بهار نارنج,تعبیر خواب خوردن بهار نارنج,

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بهار

محمد بن سیرین گوید: بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد. اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تأویل فصل پاییز همین است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده. چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می‌لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می‌باشد در زندگی بیننده خواب.

 

ابن سیرین درباره ی نوعی دیگری از این خواب می گوید: اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه رنج و مضرت رسد.