در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶  تعبیر و تفسیر خرما در خواب مفهوم در چیست به تفاسیری پرداخته ایم تا بتوانید مفهوم خواب خود را متوجه شوید . 

تعبیر خواب خرمالو,تعبیر خواب خرما سیاه,تعبیر خواب خرما زن حامله,تعبیر خواب خرما خوردن دختر مجرد,تعبیر خواب خرمالو رسیده,تعبیر خواب خرما خریدن,تعبیر خواب خرما زن حامله جنسیت,تعبیر خواب خرما از حضرت یوسف,تعبیر خرمالو,تعبیر خرما سیاه,تعبیر خرما برای زن باردار,تعبیر خرما خریدن,تعبیر خرما خشک,تعبیر خرما و گردو,تعبیر خرما در خواب زن باردار,تعبیر خرما نذری

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین                       

خرما درخواب ، مال و خواسته است . 
اگر بیند خرما همی خورد ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود ، اگر بازرگان است ، مالش زیاد گردد . 
اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت ، اگر از اهل علم بود ، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد ، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود .
اگر بیند خرما خورد ، دلیل که میراث یابد . 
اگر بیند خرمای نارسیده بخورد ، دلیل که میراث فرزندان یابد .
اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود ، چنانکه بار بسیار داشت ، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد . اگر بیند آن خرما بن خشک بود ، دلیل که میان ایشان جدایی افتد .
اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید ، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد . 
به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ . اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف و بزرگ دوست و آشنا شود .                           

خرمای رسیده و سالم در خواب                

خرمای رسیده و سالم در خواب نماد هاله شما در جهان است . شما در هر مکان و هر زمانی خواهید درخشید . البته در برخی موارد این رویا به عنوان یک نماد جنسی یا دوره باروی در نظر گرفته می‌شود . اگر قصد بچه‌دار شدن دارید بهتر است که آماده باشید .

از نقطه نظری دیگر این رویا به معنای تاکید بر موضع شما در زندگی بیداری است . احساس می کنید که تمام توانایی های خود را در اختیار دارید و هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. با این حال مراقب باشید که زیاده روی نکنید . 

رویای خرمای سالم بدین معنی است که به نظر همه چیز خوب است . شما هم از نظر جنسی و هم از نظر احساسی شکوفا می‌شوید . همین امر در مورد شریک زندگی شما نیز صدق می‌کند . حسادت اطرافیانتان را برمی انگیزید .                           

بعضی از معبران می گویند                   

اگر ببیند خرما می خورد ، دلیل که میراث یابد . اگر ببیند خرمای نارسیده بخورد ، دلیل که میراث فرزندان یابد . اگر ببیند در سرای او خرمای خشک بود ، چنانکه بار بسیار داشت ، دلیل که با شخص اصیلی ازدواج کند و از او منفعت یابد . اگر ببیند آن خرما، بن خشک بود ، دلیل که میان ایشان جدایی افتد . اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید ، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد . اگر ببیند خرما را ببرید ، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود .                             

 

برگرفته از سایت دعاگو