تعبیر و تفسیر پرنده در خواب چیست تعبیر پرندگان سفید در خواب

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶  تعبیر و تفسیر پرنده در خواب چیست تعبیر پرندگان سفید در خواب  پرداخته ایم تا مفهوم خواب خود را متوجه شوید . 

تعبیر خواب پرنده مرده در قفس,تعبیر خواب زنده شدن پرنده مرده,تعبیر خواب پرندگان مرده,تعبیر خواب پرنده مردن,تعبیر خواب پرنده ی مرده,تعبیر خواب پرنده های مرده,تعبیر خواب مردن پرنده,تعبیر خواب مردن پرندگان,تعبیر خواب گرفتن پرنده از مرده,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر دیدن پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب پرنده سفید سخنگو,تعبیر خواب طوطی سبز سخنگو,تعبیر پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب پرنده بزرگ و سیاه,تعبیر خواب پرنده یاکریم ابن سیرین,تعبیر پرنده در خواب,تعبیر پرنده در فال قهوه,تعبیر پرنده سفید,تعبیر پرنده در خواب چیست,تعبیر پرنده در قفس,تعبیر پرنده سبز,تعبیر پرنده آبی رنگ در خواب,تعبیر پرنده رنگی در خواب,تعبیر پرنده سفید در فال قهوه,تعبیر پرنده سفید در قفس,تعبیر خواب پرنده سفید روی شانه,تعبیر خواب پرنده سفید    

تعبیر-و-تفسیر-پرنده-در-خواب-چیست-تعبیر-پرندگان-سفید-در-خواب-300x159 تعبیر خواب دسته‌بندی نشده متفرقه
تعبیر و تفسیر پرنده در خواب چیست تعبیر پرندگان سفید در خواب

تعبیر خواب پرنده از دید لوک اویتنهاو   

تعبیر خواب پرنده ، ملاقاتی خوشایند است 
تعبیر خواب پرنده در حال پرواز ، خبرهای خوش است 
تعبیر خواب بدام انداختن پرنده ، غم و غصه است 
تعبیر خواب تخم پرندگان ، ارث است 
تعبیر خواب پرندگان در قفس ، خبر رسیدن از سوی فرزندان 
تعبیر خواب پرنده نشسته ، سوگ است 
تعبیر خواب پرنده در دست داشتن ، شانس بزرگ است 
تعبیر خواب دانه دادن به پرندگان ، داشتن یک همراه شادمان است 
تعبیر خواب پرندگان آبی –دریایی ، غم است 
تعبیر خواب پرندگان گذرا ، آرزوهایی که بر آورده خواهند شد 
تعبیر خواب پرنده کاکلی ، پیشرفت سریع السیر و عشق متقابل است           

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.  

اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. 

اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد. 

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. 

اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود. 

اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.          

تعبیر خواب پرنده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی       

تعبیر خواب پرنده های حلال گوشت بهتر از پرندگانی است که گوشت آن ها در دین اسلام حرام شده است و دیدن پرنده زنده در خواب بهتر از پرنده مذبوح است و دیدن پرنده خوش نقش بهتر از پرندگانی است که دارای یک رنگ هستند و یا رنگی نامطلوب دارند. 
اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای دارد به مراد دلش می رسد. 
اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای خوشرنگ و خوش آواز دارد نشانه این است که به نهایت مرادش می رسد. 
اگر فردی در خواب خودش را در پرنده فروشی ببیند و پرندگان متعلق به وی نبودند و نمی توانست حتی یکی از پرنده ها را تصاحب کند نشانه است که موردی برای خواب بیننده پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورد. 
اگر فردی در خواب پرنده را با جوجه اش ببیند نشانه این است که صاحب فرزندی می شود. 
اگر فردی در خواب ببیند که چندین پرنده دارد نشانه این است که به مرادش می رسد و کام وی از چند جهت روا می شود. 
اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای دارد که می پرد و وی به دنبال پرنده می رود نشانه این است که مجذوب می شود یا به سفری می رود و اگر پرنده رفت و بازنگشت نشانه این است که زیان می بیند و متحمل خسارت می شود. 
اگر فردی در خواب ببیند جغد و کرکسی از دست وی پرید و رفت نشان این است که بلایی از خواب بیننده دور می شود. 
دیدن گنجشک در خواب نشانه دوست مزاحم و وراج است.       

 

برگرفته از سایت دعایاب 

درباره‌ی seyyed Morteza seyyed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *