تعبیر و معتبر خواب پادشاه از منابع معتبر

هر کسی که خواب پادشاه ببیند معمولا پس از آن به دنبال تعبیری بی نقص و بدون هر گونه سختی هستند، اما گاهی ممکن است چنین نباشند؛ در واقع بستگی به مضمون اصلی و جزئیات خواب شما هم خواهد داشت.

مواردی مانند خواب پادشاه شدن، هم نشینی با پادشاه، خواب پادشاه مرده، هدیه گرفتن از پادشاه و همین طور نشستن بر تخت پادشاهی از جمله تعابیری است که برای این خواب ها وجود دارد. در ادامه ی مطلب می توانید تعبیر و معتبر خواب پادشاه از منابع معتبر را مشاهده نمائید.

2836279627936273627 تعبیر خواب

تعبیر و معتبر خواب پادشاه از منابع معتبر

تعبیر و معتبر خواب پادشاه از منابع معتبر,تعبیر خواب پادشاه شدن,تعبیر خواب پادشاه مرده,تعبیر خواب پادشاه بیمار,تعبیر خواب پادشاه و ملکه,تعبیر خواب پادشاه ساسانی,تعبیر خواب پادشاهان قدیم,تعبیر خواب پادشاه مصر توسط یوسف,تعبیر خواب صحیح و معتبر پادشاه شدن ,تعبیر خواب پادشاه فوت شده,تعبیر خواب پادشاه مصر,تعبیر خواب پادشاه مریض,تعبیر خواب پادشاهی که مرده,تعبیر خواب پادشاهان

تعبیر و معتبر خواب پادشاه از منابع معتبر

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پادشاه در خواب، نشانه آن است که با تمام توان خود می‌کوشید غرور را از خود دور کنید. اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  1. به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب‌هایی که ما می‌بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده‌اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می‌شوند و او می‌گوید سمبولیسم جالب‌ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه‌هایی نیز مثال آورده است.
  2. اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می‌رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می‌شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می‌توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم.
حضرت دانیال می فرمایند: اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او. اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می‌کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می‌خورد گرفتار غم و اندوه می‌شود و بین او و خانواده‌اش جدائی می‌افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می‌دهد.