تعیبر و تحلیل خواب چتر در شرایط مختلف

خواب چتر عموما نشان از بروز احساسات و توانایی کنترل آن در وضعیت ها و شرایط مختلف است که اگر فرد چنین چیزی را در خواب ببیند قطعا می تواند بسیار خیر باشد.

اما استفاده از چتر در وضعیتی که باران نمی بارد و فرد در بین افرادی است که آن ها نیز چتر در دست ندارند عموما تعبیر خوبی ندارد.

2836736279360723967 تعبیر خواب

تعیبر و تحلیل خواب چتر در شرایط مختلف

تعیبر و تحلیل خواب چتر در شرایط مختلف,تعبیر خواب چتر بازی,تعبیر خواب چتر باز,تعبیر خواب چتر شکسته,تعبیر خواب چتر بزرگ,تعبیر خواب چتر بسته,تعبیر خواب چتری زدن مو,تعبیر خواب چتری مو,تعبیر خواب چتر قرمز,تعبير خواب چتري كردن مو,تعبیر و تحلیل خواب مربوط به چتر,تعبیر دیدن چتر در خواب,تعبیر خواب چتر از منابع معتبر,

تعیبر و تحلیل خواب چتر در شرایط مختلف

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
 1. سلطنت
 2. ثروت
 3. مرتبت و عزت
 4. ریاست و مقام و منزلت
 5. رفعت و سر بلندی
 6. ولایت و حکومت
 7. صحبت و همنشینی با بزرگان
محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته‌اید، علامت آن است که سختی‌ها و دشواری‌های زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی‌بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می‌دهید که بی اعتبار می‌شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهایی و بی کسی می‌کنید.
آنلی بیتون می‌گوید: گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 1. اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می‌رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می‌یابد.
 2. چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است
آنلی بیتون:
 • دیدن چتری تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.
 • اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 1. اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می‌دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.
 2. اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می‌گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.