حساب كردن طالع – جفت بودن ستاره ها – ستاره بخت

نحوه محاسبه طالع فرد و جفت بودن يا جفت نبودن ستاره اشخاص

porsesh بخت گشایی و ازدواج مهر و محبت
جفت بودن ستاره های دو نفر,محاسبه جفت بودن طالع,حساب كردن طالع,جفت بودن ستاره ها ، ستاره بخت

چگونگي حساب كردن طالع شخص و اينكه آيا دو نفر ستاره  بخت شان با هم هماهنگ و جفت است و ازدواج آنها با يكديگر مشكلي ندارد و ان شاء الله  تا به آخر با هم زندگي خواهند نمود و يا اينكه برعكس، ستاره و طالعشان با هم جفت نيست و زندگي و ازدواج آنها با هم به احتمال زياد با موانع و مشكلات و قهر و آشتي پي درپي و بي مورد همراه خواهد بود را ميتوان به شرح زير توضيح داد.
هر سال 12 ماه دارد ،هر ماه را طالعي گفته اند در زمان حضرت سليمان که هر انساني روزگار او شبيه يکي از اين دوازده طالع مي شود و آن12 طالع به نام :1-(حمل) 2-(ثور) 3-(جوزا) 4-(سرطان) 5-(اسد) 6-(سنبله) 7-(ميزان) 8-(عقرب) 9-(قوس) 10-(جدي) 11-(دلو)12-(حوت) مي باشد.
هر گاه بخواهيم طالع شخصي را پيدا کنيم بايد نام و نام مادر او را به حروف ابجد کبير در آورده و با هم جمع کنيم سپس حاصل جمع را تقسيم بر 12 کرده و با قيمانده طالع شخص مي گردد.

توجه!!!
اگر زماني باقيمانده صفر (00) باشد بايد نام تنها را تقسيم بر دوازده کنيد و باقيمانده طالع آن شخص مي شود.
و بايد بدانيد که فرق حروف ابجد با حروف فارسي اين است که در فارسي (32) حرف وجود دارد اما در عربي حروف ابجد (28) حرف وجود دارد و فرق آنها (4) حرف (گ چ پ ژ ) مي باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسي اين حروف حذف مي گردد مانند آقاي هوشنگ بنت ژاله وقتي مي خواهيم طالع آقاي هوشنگ را حساب کنيم به طريق زير عمل مي کنيم.
ه و ش ن گ (بنت) ژ ا ل ه = 5 6 300 50 خالي  (بنت ) خالي  1 30 5
جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبير مي شود  361=5+6+300+50
جمع عدد ژاله به عدد ابجد کبير مي شود  36=1+30+5
مجموع نام و نام مادر او مي شود  397=36+361
چون  که دوازده طالع در سال داريم تقسيم بر 12 مي کنيم و با قيمانده از تقسيم طالع آقاي هوشنگ مي شود .
397 تقسيم بر 12 نتيجه باقيمانده 1 مي شود و طالع آن حمل مي باشد.
هر گاه بخواهيد حساب کنيد که آيا آقاي محمد زاده مريم با خانم فاطمه زاده بتول مي تواند ازدواج بکند يا نه ؟ و در آينده تا آخر با هم زندگي مي کنند يا نه ؟
اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبير يا جمل در آورده و بعد جدا ،جدا حساب کرده و بعد تقسيم  بر( 5 )مي کنيم.
لطفآ به موارد زير توجه کامل بفر ماييد
اول آقاي : (م ح م د ) زاده (م ر ي م )            دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل )
اول آقاي : (40 8 40 4 ) زاده (40 200 10 40 )         دوم خانوم  :  (80 1 9 40 5 ) زاده (2 400 6 30 )
جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مريم 290 و جمع خانم فاطمه 135 + جمع عدد بتول 438
995=382+573
مجموع چهار اسم بالا برابر است با 955 ،اکنون 955 را تقسيم بر 5 مي کنيم.
(اگر با قيمانده تقسيم بالا 1 يا 3 يا 5 شود اين دو به هم مي رسند و ستاره آنها جفت مي باشد و تا آخر با هم زندگي مي کنند)
با قيمانده تقسيم بالا 5 مي گردد و معلوم مي شود که ستاره اين دو نفر با هم جفت است و به هم مي رسند و موفق به ازدواج مي شوند.
اگر باقيمانده تقسيم 2 يا 4 گردد اين دو نفر به هم نمي رسند و ستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند.

توجه!!!
اگر زماني باقيمانده صفر گردد معلوم مي شود که يک طرف از خانواده طرفين با ازدواج موافق نمي باشد و ستاره آنها به طور قطعي جفت نمي باشد و تا آخر زندگي خانواده طرفين هميشه باهم به طور قهر مي باشند.
براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به خودآموز در علوم و فنون غريبه در تسخيرات و ختومات و احضارات، محمد ميرحسيني فندرسكي معروف به ميرداماد.

حساب كردن طالع – جفت بودن ستاره ها – ستاره بخت

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *