ختم سریع الاثر برای دفع گرفتاری مشکلات و سختی ها

روز ها می گذرد و هر کدام از ما افکار خاصی را در ذهن خود داریم و اگر بخواهیم از آن ها گذر کنیم قطعا نیاز است که دعا و ذکر پر خیر و سریع الاثر بیاموزیم، در نتیجه قطعا خواندن ختم سریع الاثر برای دفع گرفتاری مشکلات و سختی ها می تواند مسیر آینده ما را دگرگون سازد. در زندگی روز های سختی وجود دارد که برای امتحان انسان ها است، پس باید سعی کنیم در برابر سختی ها مقاومت بیشتری از خود نشان دهیم و به یاد داشته باشیم خداوند همیشه همراه ماست.

2738607326783607 دعا و ختم مجرب

ختم سریع الاثر برای دفع گرفتاری مشکلات و سختی ها

ختم سریع الاثر برای دفع گرفتاری مشکلات و سختی ها,دعای رفع گرفتاری فوری,دعای رفع گرفتاری و مشکل,دعای رفع گرفتاری صوتی,دعای رفع گرفتاری عظیم,دعای رفع گرفتاری و سختی,دعای رفع گرفتاری مجرب,دعای رفع گرفتاری امام جواد,دعای رفع گرفتاری امام سجاد,دعای رفع گرفتاری در دادگاه,دعای رفع گرفتاری های بزرگ,دعای رفع گرفتاری یا عماد,دعای رفع گرفتاری و بلا,دعای رفع گرفتاری مالی,دعای رفع گرفتاری سریع الاجابه,دعای رفع گرفتاری و تهمت,دعای رفع گرفتاری و گشایش کار,دعای رفع گرفتاری از حضرت علی,دعای رفع گرفتاری از زندان,دعای رفع گرفتاری صحیفه سجادیه,دعای رفع گرفتاری آیت الله بهجت,

ختم سریع الاثر برای دفع گرفتاری مشکلات و سختی ها

اسم

مبارک

حضرت علی (ع) از برای هر حاجت که مداومت کند چهار روز نگذشته که نتیجه خواهد گرفت انشاءا… آن این است که در مسجد به جای خلوت برود دوازده هزار مرتبه یا علی بگوید . البته حاجتش روا شود، شک نیست زیرا که حضرت علی اسم اعظم است.

ختم

کلمه

(یا علی) از مجربات است در مدت ده شب و هر

شب

در وقت معین دو رکعت نماز حاجت بخواند بعد از نماز بدون تکلم یکصد و ده مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن بلافاصله یک هزار و پانصد و

هفتاد

مرتبه بگوید (یا علی) و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد و ب سه مرتبه صلوات بفرستد که مجرب است.