دعای تجربه شده و پرخیر برای جلب مهر و محبت

در این مطلب دعایی تجربه شده، پر خیر و عظیم می خوانیم که سبب جلب محبت می شود و این زمانی اتفاق می افتد که احساس می کنید در زندگی دچار مشکل شده اید و روابط آن طور که باید و شاید پیش نمی رود؛ در این وضعیت بهترین کار این است که دعای تجربه شده و پرخیر برای جلب مهر و محبت را بخوانیم. در واقع این دعا رهگشای بزرگ ترین مشکل هر زوجی خواهد شد.

207836073602307 دعا و ختم مجرب مهر و محبت

دعای تجربه شده و پرخیر برای جلب مهر و محبت

دعای تجربه شده و پرخیر برای جلب مهر و محبت,دعای جلب محبت شوهر,دعای جلب محبت از راه دور,دعای جلب محبت دیگران,دعای جلب محبت معشوق از راه دور,دعای جلب محبت دختر,دعای جلب محبت بر شیرینی,دعای جلب محبت پسر,دعای جلب محبت فوری از راه دور,دعای جلب محبت زن به شوهر,دعای جلب محبت مرد,دعای جلب محبت دوست پسر,دعای جلب محبت پدر و مادر,دعای جلب محبت به شیرینی,دعای جلب محبت خلایق,دعای جلب محبت پسران,دعای جلب محبت والضحی,دعای جلب محبت مادر شوهر,دعای جلب محبت شدید از راه دور,دعای جلب محبت سوزاندنی,دعای جلب محبت بر روی سیب,

دعای تجربه شده و پرخیر برای جلب مهر و محبت

اللهم انی اسئلک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم المحزون المکنون النور الحق البرهانلمبین الذی هو نور مع نور و نور من نور و نور فی نور و نور علی کل نور و نور تضیئی به کل ظلمه و یکسر به کل شده و کل شیطان مرید و کلجبار عنید لا تقر به ارض و لا یقوم به سماء و یأمن به کل خائف و یبطل به سحر کل ساحر و بغی کل باغ و حسد کل حاسد و یتصدع لعظمته البر و البحر و یستقل به الفلک

حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل و هو اسمک الاعظم الاعظم الاجل و الاجل النور الاکبر الذی سمیت به نفسک و استویت به علی عرشک و اتوجه الیک بمحمد و اهل بیته و اسئلک بک و بهم ان تصلی علی محمد و ان تفعل بی کذا و کذا.که در آخر به جای عبارت کذا و کذا حاجت خود را بخواهد.