دعای رفع بیم و سختی ها از امام علی النقی علیه السلام

دعای رفع بیم و سختی ها از امام علی النقی علیه السلام

زندگی اگر پر از بیم و ترس نا امیدی باشد قطعا دوام زیادی نخواهد داشت و یا این که اعضای آن دچار آسیب های زیادی می شوند و ممکن است هر کدام به نوعی از وضعیتی که دارند خسته شده و به سمت سختی ها و مشکلات پیش بروند، اما وقتی توان مقابله با آن را نداشته باشند سرانجام از پای در می آیند. دعای رفع بیم و سختی ها از امام علی النقی علیه السلام رهگشای این مشکل است.

23603702679620 دعا و ختم مجرب
دعای رفع بیم و سختی ها از امام علی النقی علیه السلام

دعای رفع بیم و سختی ها از امام علی النقی علیه السلام,دعای رفع اندوه و خوف,دعای رفع اندوه صحیفه سجادیه,دعای برای رفع اندوه,دعای رفع حزن و اندوه,دعای رفع غم و اندوه و گشاده شدن کارها,دعای مجرب برای رفع اندوه,دعای برای رفع غم اندوه,دعای رفع سختی و مشکلات,دعا رفع سختی ها,دعای برای رفع سختی,دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها,دعا برای رفع سختی زندگی,دعا جهت رفع سختی,دعای رفع بلا و سختی,دعای رفع عسرت و سختی,

دعای رفع بیم و سختی ها از امام علی النقی علیه السلام

رب من ذا الذی دعاک فلم تجبه، و من ذا الذی سألک فلم تعطه، و من ذا الذی ناجاک فخیبته أو تقرب الیک فأبعدته؟
رب هذا فرعون ذوالاوتاد – مع عناده و کفره و عتوه و ادعائه الربوبیه لنفسه، و علمک بأنه لایتوب، و لا یرجع لایؤوب و لا یومن و لایخشع – استجبت له دعائه و اعطیته سوله، کرماً منک وجوداً و قله مقدار لماسألک عندک مع عظمه عنده، اخذاً بحجتک علیه و تاکیداً لها حین فجر و کفر و استطال علی قومه و تجبر، و بکفره علیهم افتخر، و بظلمه لنفسه تکبر، و بحلمک عنه استکبر، فکتب و حکم علی نفسه جرأه منه أن جزاء مثله أن یغرق فی البحر، فجزیته بما حکم به علی نفسه.
الهی و انا عبدک ابن عبدک و ابن أمتک معترف لک بالعبودیه، مقر بأنک أنت الله خالقی، لا اله لی غیرک و لا رب لی سواک، موقن(6444) بانک ربی و الیک مردی و ایابی، عالم بأنک علی کل شی ء قدیر، تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید.
لا معقب لحکمک و لا راد لقضاءک، و أنک الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، لم تکن من شی ء و لم تبن عن شی ء، کنت قبل کل شی ء و أنت الکائن بعد کل شی ء و المکون لکل شی ء، خلقت کل شی ء بتقدیر و أنت السمیع البصیر.
و أشهد أنک کذلک کنت و تکون، و أنت حی قیوم لا تأخذک سنه و لا نوم و لا توصف بالاوهام و لا تدرک بالحواس، و لا تقاس بالمقیاس و لاتشبه بالناس، و ان الخلق کلهم عبیدک و اماؤک. أنت الرب و نحن المربوبون، و انت الخالق و نحن المخلوقون، و أنت الرازق و نحن المرزوقون.
فلک الحمد یا الهی اذ خلقتنی بشراً سویا، و جعلتنی غنیاً مکفیاً بعد ما کنت طفلاً صبیاً، تقوتنی من الثدی لبناً مریئاً، و عذیتنی غذاء طیباً هنیئاً و جعلتنی ذکراً مثالاً سویاً.
فلک الحمد حمداً ان عدلم یحص و ان وضع لم یتسع له شی ء، حمداً یفوق علی جمیع حمد الحامدین و یعلو علی حمد کل شی ء، و یفخم و یعظم علی ذلک کله و کلما حمد الله شی ء و الحمد لله کما یحب الله أن یحمد.
و الحمد لله عدد ما خلق و زنه ما خلق و زنه اجل ما خلق، و بوزن اخف ما خلق و بعدد أصغر ما خلق، و الحمد لله حتی یرضی ربنا و بعد الرضا، و أساله أن یصلی علی محمد و آل محمد و ان یغفر لی ذنبی و ان یحمد لی أمری و یتوب علی، انه هو التواب الرحیم.
الهی و انی أنا أدعوک و أسألک باسمک الذی دعاک به صفوتک ابونا آدم علیه السلام – و هو مسی ء ظالم حین أصاب الخطیئه، فغفرت له خطیئته و تبت علیه و استجبت له دعوتک و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی خطیئتی و ترضی عنی فان لم ترض عنی فاعف عنی فانی مسی ء ظالم خاطی عاص، و قد یعفو السید عن عبده و لیس براض عنه، و أن ترضی عنی خلقک و تمیط عنی حقک.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به ادریس علیه السلام – فجعلته صدیقاً نبیاً و رفعته مکاناً علیاً، و استجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل مابی الی جنتک و محلی فی رحمتک، و تسکننی فیها بعفوک و تزوجنی من حورها بقدرتک یا قدیر.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به نوح – اذ نادی ربه انی مغلوب فانتصر، ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، و فجرت الأرض عیوناً فالتقی الماء علی أمر قد قدر، و حملته علی ذات ألواح و دسر، فاستجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تنجینی من ظلم من یرید ظلمی و تکف عنی باس من یرید هضمی و تکفینیی شر کل سلطان جائر و عدو قاهر، و مستخف قادر و جبار عنید، و کل شیطان مرید و انسی شدید و کید کل مکید، یا حلیم یا ودود.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک صالح علیه السلام – فنجیته من الخسف و اعلیته علی عدوه و استجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تخلصنی من شر ما یریدنی اعدائی به، و یبغی بی حسادی و تکفینیهم بکفایتک و تتولانی بولایتک و تهدی قلبی بهداک، و تؤیدنی بتقواک و تبصرنی بما فیه رضاک، و تغنینی بغناک یا حلیم.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک و خلیلک ابراهیم علیه السلام – حین أراد نمرود القائه فی النار، فجعلت له النار برداً و سلاماً، و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تبرد عنی حر نارک و تطفی عنی لهیبها و تکفینی حرها و تجعل نائره أعدائی فی شعارهم و دثارهم، و ترد کیدهم فی نحورهم و تبارک لی فیما اعطیتنیه کما بارکت علیه و علی آله، انک أنت الوهاب الحمید المجید.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به اسماعیل علیه السلام – فجعلته نبیاً و رسولاً، و جعلت له حرمک منسکاً و مسکناً و مأوی، و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفسح لی فی قبری و تحط عنی وزری، و تشد لی ازری و تغفرلی ذنبی، وترزقنی التوبه بحط السیئات و تضاعف الحسنات و کشف البلیات و ربح التجارات و دفع معره السعایات، انک مجیب الدعوات و منزل البرکات و قاضی الحاجات و معطی الخیرات و جبار السماوات.
الهی و أسألک بما سألک به ابن خلیلک اسماعیل علیه السلام – الذی نجیته من الذبح و فدیته بذبح عظیم و قلبت له المشقص، حتی ناجاک موقناً بذحبه راضیا بأمره والده، و استجبت له دعائه و کنت منه قریبا یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تنجینی من کل سوء و بلیه و تصرف عنی کل ظلمه و خیمه، و تکفینی ما أهمنی من امور دنیای و آخرتی، و ما احاذره و أخشاه و من شر خلقک أجمعین، بحق آل یس.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به لوط علیه السلام – فنجیته و أهله من الخسف و الهدم و المثلات(6455)، و الشده و الجهد، و أخرجته و أهله من الکرب العظیم، و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تأذن لی بجمیع ما شتت(646) من شملی، و تقر عینی بولدی و أهلی و مالی، و تصلح لی اموری، و تبارک لی فی جمیع احوالی، و تبلغنی فی نفسی آمالی، و تجیرنی من النار، و تکفینی شر الاشرار بالمصطفین الاخیار، الائمه الابرار، و نور الأنوار محمد و آله الطیبین الطاهرین الاخیار الائمه المهدیین و الصفوه المنتجبین صلوات الله علیهم أجمعین، و ترزقنی مجالستهم و تمن علیی بمرافقتهم، و توفق لیی صحبتهم مع انبیاءک المرسلین و ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین و أهل طاعتک أجمعین و حمله عرشک و الکروبیین.
الهی و أسألک باسمک الذی سألک به یعقوب – و قد کف بصره و شتت شمله(6477) و فقد قره عنیه ابنه، فاستجبت له دعائه و جمعت شمله و أقررت عینه و کشف ضره، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تأذن لی بجمیع(648) ما تبدد من امری و تقر عینی بولدی و أهلی و مالی، و تصلح شأنی کله و تبارک لی فی جمیع احوالی و تبلغنی فی نفسی و آمالی، و تصلح لی أفعالی و تمن علی یا کریم یا ذاالمعالی، برحمتک یا أرحم الراحمین.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک یوسف علیه السلام – فنجیته من غیابه الجب و کشفت ضره و کفیته کید اخوته و جعلته بعد العبودیه ملکاً و استجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدفع عنی کید کل کائد و شر کل حاسد، انک علی کل شی ء قدیر.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک موسی بن عمران – اذ قلت تبارکت و تعالیت: و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیاً(649)، و ضربت له طریقاً فی البحر یبساً و نجیته و من معه(650) من بنی اسرائیل و أغرقت فرعون و هامان و جنودهما و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تعیذنی من شر خلقک و تقربنی من عفوک و تنشر علی من فضلک ما تغنینی به عن جمیع خلقک و یکون لی بلاغاً أنال به مغفرتک و رضوانک یا ولیی و ولی المومنین.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به عبدک و نبیک داود – فاستجبت له دعائه و سخرت له الجبال یسبحن معه بالعشی و الابکار و الطیر محشوره کل له أواب، و شددت ملکه و آتیته الحکمه و فصل الخطاب و النت له الحدید و علمته صنعه لبوس لهم و غفرت ذنبه، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تسخرلی جمیع أموری و تسهل لی تقدیری و ترزقنی مغفرتک و عبادتک، و تدفع عنی ظلم الظالمین و کید الکائدین(651) و مکر الماکرین و سطوات الفراعنه الجبارین و حسد الحاسدین، یا أمان الخائفین و جار المستجیرین و ثقه الواثقین و ذریعه المومنین و رجاء المتوکلین و معتمد الصالحین، یا أرحم الراحمین.
الهی و أسألک اللهم بالاسم الذی سألک به عبدک و نبیک سلیمان بن داود علیهما السلام – اذ قال: رب اغفر لی وهب لی ملکاً لاینبغی لاحد من بعدی؛ انک أنت الوهاب(652) فاستجبت له دعائه و اطعت له الخلق و حملته علی الریح و علمته منطق الطیر، و سخرت له الشیاطین من کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد هذا عطاوک لا عطاء غیرک، و کنت منه قریبا یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تهدی لی قلبی و تجمع لی لبی(653) و تکفینی همی و تومن خوفی و تفک أسری و تشد أزری و تمهلنی و تنفسنی و تستجیب دعائی و تسمع ندائی و لا تجعل فی النار مأوای، و لا الدنیا أکبر همی، و أن توسع علی رزقی و تحسن خلقی و تعتق رقبتی فانک سیدی و مولای و مؤملی.
الهی و أسألک اللهم باسمک الذی دعاک به أیوب علیه السلام – لماحل به البلاء بعد الصحه و نزل السقم منه منزل العافیه و الضیق بعد السعه، فکشفت ضره ورددت علیه أهله و مثلهم معهم، حین ناداک داعیاً لک راغباً الیک راجیاً لفضلک شاکیاً الیک: رب! انی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین، فاستجبت له دعائه و کشفت ضره و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تکشف ضری و تعافینی فی نفسی و أهلی و مالی و ولدی و اخوانی فیک، عافیه باقیه شافیه کافیه و افره هادیه نامیه مستغنیه عن الاطباء و الادویه، و تجعلها شعاری و دثاری، و تمتعنی بسمعی و بصری و تجعلهما الوارثین منی، انک علی کل شی ء قدیر.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به یونس بن متی فی بطن الحوت – حین ناداک فی ظلمات ثلاث أن: لا اله الا أنت؛ سبحانک انی کنت من الظالمین و أنت أرحم الراحمین، فاستجبت له دعائه و أنبت علیه شجره من یقطین و ارسلته الی مائه الف او یزیدون، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تستجیب دعائی و تدارکنی بعفوک، فقد غرقت فی بحر الظلم لنفسی و رکبتنی مظالم کثیره لخلقک علی. صل(654) علی محمد و آل محمد و استرنی منهم و أعتقنی من النار و اجلعنی من عتقاءک و طلقاءک من النار فی مقامی هذا، بمنک یا منان.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک عیسی بن مریم علیهما السلام – اذ ایدته بروح القدس، و أنطقته فی المهد فأحیی به الموتی و أبرأ به الاکمه و الابرص باذنک، و خلق من الطین کهیأه الطیر فصار طائراً باذنک و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفرغنی لما خلقت له و لاتشغلنی بما تکفلته لی و تجعلنی من عبادک و زهادک فی الدنیا و ممن خلقته للعافیه و هنأته بها مع کرامتک، یا کریم یا علی یا عظیم.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به آصف بن برخیا علی عرش ملکه سبأ- فکان أقل من لحظه الطرف حتی کان مصوراً بین یدیه، فلما رأته قیل: أهکذا عرشک؟ قالت: کانه هو، فاستجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و تکفر عنی سیئاتی و تقبل منی حسناتی، و تقبل توبتی و تتوب علی، و تغنی فقری و تجبر کسری، و تحیی فؤادی بذکرک، و تحیینی فی عافیه و تمیتنی فی عافیه.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به عبدک و نبیک زکریا علیه السلام – حین سألک داعیاً (لک راغباً الیک)(6555) راجیاً لفضلک، فقام فی المحراب ینادی نداء خفیا فقال: رب هب لی من لدنک ولیاً یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیاً، فوهبت له یحیی و استجبت له دعائه، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تبقی لی أولادی و ان تمتعنی بهم، و تجعلنی و ایاهم مومنین لک، راغبین فی ثوابک، خائفین من عقابک، راجین لماعندک، آیسین مما عندک غیرک، حتی تحیینا حیاه طیبه و تمیتنا میته طیبه، انک فعال لما ترید.
الهی و أسألک بالاسم الذی سألتک به امرأه فرعون – اذ قالت: رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، فاستجبت لها دعائها و کنت منها قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تقر عینی بالنظر الی جنتک، و اولیاءک، و تفرحنی بمحمد و آله و تؤنسنی به و باله و بمصاحبتهم و مرافقتهم، و تمکن لی فیها و تنجینی من النار و ما اعد لاهلها من السلاسل و الاغلال و الشدائد و الانکال و انواع العذاب، بعفوک (یا کریم).(656)
الهی و أسألک باسمک الذی دعتک (به)(6577) عبدتک و صدیقتک مریم البتول و ام المسیح الرسول علیهما السلام – اذ قلت: و مریم ابنت عمران التی أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین(658)، فاستجبت لها دعائها و کنت منها قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تحصننی بحصنک الحصین و تحجبنی بحجابک المنیع، و تحرزنی بحرزک الوثیق و تکفینی بکفایتک الکافیه من شر کل طاغ و ظلم کل باغ، و مکر کل ماکر و غدر کل غادر، و سحر کل ساحر و جور کل سلطان جائر(659)، بمنعک یا منیع.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به عبدک و نبیک و صفیک، و خیرتک من خلقک و امینک علی وحیک، و بعیثک الی بریتک و رسولک الی خلقک محمد، خاصتک و خالصتک صلی الله علیه و آله و سلم – فاستجبت دعائه و ایدته بجنود لم یروها و جعلت کلمتک العلیی و کلمه الذی کفرو السفلی، و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد، صلاه زاکیه طیبه نامیه باقیه مبارکه کما صلیت علی ابیهم ابراهیم و آل ابراهیم، و بارک علیهم کما بارکت علیهم، و سلم علیهم کما کماسلمت علیهم، و زدهم فوق ذلک کله زیاده من عندک، و اخلصنی بهم و اجعلنی منهم و احشرنی معهم و فی زمرتهم، حتی تسقینی من حوضهم و تدخلنی فی جملتهم و تجمعنی و ایاهم، و تقر عینی بهم و تعطینی سؤلی، و تبلغنی آمالی فی دینی، و دنیای و آخرتی، و محیای و مماتی، و تبلغهم سلامی و ترد علی منهم السلام، و علیهم السلام و رحمه الله و برکاته.
الهی أنت الذی تنادی فی أنصاف کل لیله: هل من سائل فأعطیه؟ ام هل من داع فاجیبه؟ ام هل من مستغفر فأغفر له؟ امهل من راج فأبلغه رجاه؟ ام هل من مومل فأبلغه أمله؟ ها أنا سائلک بفنائک و مسکینک ببابک و ضعیفک ببابک، و فقیر ببابک، و موملک بفنائک، أسألک نائلک و ارجو رحمتک و اومل عفوک و ألتمس غفرانک.
فصل علی محمد و آل محمد و أعطنی سولی و بلغنی املی و اجبر فقری، و ارحم عصیانی و اعف عن ذنوبی، و فک رقبتی من مظالم لعبادک رکبتنی، و قو ضعفی و أعز مسکنتی و ثبت وطأتی، و اغفر جرمی و انعم بالی و اکثر من الحلال مالی و خرلی فی جمیع أموری و أفعالی و رضنی بها، و ارحمنی و والدی و ما ولدا من المومنین و المومنات، و المسلمین و السلمات، الاحیاء منهم و الاموات، انک سمیع الدعوات. و ألهمنی من بر هما ما أستحق به ثوابک و الجنه، و تقبل حسناتهما و اغفر سیئاتهما و اجز هما – باحسن ما فعلا بی – ثوابک و الجنه.
الهی و قد علمت یقیناً انک لا تامر بالظلم و لا ترضاه، و لا تمیل الیه و لاتهواه، و لا تحبه و لاتغشاه، و تعلم ما فیه هولاء القوم من ظلم عبادک و بغیهم علینا، و تعدیهم بغیر حق و لا معروف، بل ظلماً و عدواناً و زوراً و بهتاناً، فان کنت جعلت لهم مده لابد من بلوغها او کتبت لم اجالاً ینالونها فقد قلت و قولک الحق و وعدک الصدق: یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب.(660)
فأنا أسألک بکل ما سألک به انبیاوک و رسلک، و أسألک بما سألک به عبادک الصالحون و ملائکتک المقربون أن تمحو من أم الکتاب ذلک، و تکتب لهم الاضمحلال و المحق حتی تقرب آجالهم و تقضی مدتهم و تذهب أیامهم، و تبتر أعمارهم و تهلک فجارهم، و تسلط بعضهم علی بعض، حتی لا تبقی منهم احداً و لا تنجی منهم احداً، و تفرق جموعهم و تکل سلاحهم و تبدد شملهم، و تقطع آجالهم، و تقصر أعمارهم، و تزلزل أقدامهم و تطهر بلادک منهم و تظهر عبادک علیهم، فقد غیروا سنتک و نقضوا عهدک و هتکوا حریمک، و أتو علی ما نهیتهم عنه و عتوا عتواً کبیراً و ضلوا ضلالاً بعیداً، فصل علی محمد و آل محمد و أذن لجمعهم بالشتات و لحیهم بالممات و لازواجهم بالنهبات، و خلص عبادک من ظلمهم و اقبض أیدیهم عن هضمهم و طهر أرضک منهم، و أذن بحصد نباتهم و استیصال شافتهم، و شتاب شملهم و هدم بنیانهم، یا ذاالجلال و الاکرام.
و أسألک یا الهی و اله کل شی ء و ربی و رب کل شی ء، و ادعوک بما دعاک به عبداک و رسولاک و نبیاک و صفیاک موسی و هارون علیهما السلام – حین قالا داعیین لک راجیین لفضلک: ربنا انک آتیت فرعون و ملاه زینه و اموالاً فی الحیاه الدنیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنون حتی یروا العذاب الالیم. فمننت و أنعمت علیهما بالاجابه لهما الی ان قرعت سمعهما بأمرک، (فقلت)(661) اللهم رب: قد أجیبت دعوتکما، فاستقیما و لا تتبعان سبیل الذین لایعلمون(662) – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تطمس علی اموال هولاء الظلمه و ان تشدد علی قلوبهم، و ان تخسف بهم برک و أن تغرقهم فی بحرک، فان السماوات و الأرض و ما فیهما لک، و أر الخلق قدرتک فیهم و بطشتک علیهم، فافعل ذلک بهم و عجل لهم ذلک(663)، یا خیر من سئل و خیر من دعی و خیر من تذللت له الوجوه رفعت الیه الایدی، و دعی بالالسن و شخصت الیه الأبصار، و أمت الیه القلوب و نقلت الیه الاقدام، و تحوکم الیه فی الاعمال.
الهی و أنا عبدک، أسألک من أسماءک بأبهاها و کل اسماءک بهی، بل أسألک بأسماءک کلها أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان ترکسهم علی ام رووسهم فی زبیتهم و تردیهم فی مهوی حفرتهم، و ارمهم بحجرهم و ذکهم بمشاقصهم، و اکببهم علی مناخرهم و اخنقهم بوترهم، و اردد کیدهم فی نحورهم، و أوبقهم بندامتهم، حتی یستخذلوا و یتضاءلوا بعد نخوتهم، و ینقمعوا(664) و یخشعوا بعد استطالتهم أذلاء مأسورین فی ربق حبائلهم التی کانوا یوملون ان یرونا فیها، و ترینا قدرتک فیهم و سلطانک علیهم، و تأخذهم اخذ القری و هی ظالمه ان اخذک الالیم الشدید (و تأخذهم یا رب)(665) اخذ عزیز مقتدر، فانک عزیز مقتدر شدید (العقاب، شدید)(666) المحال.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ابراهیم عذابک الذی اعددته للظالمین من امثالهم و الطاغین من نظرائهم، و ارفع حلمک عنهم و احلل علیهم غضبک الذی لا یقوم له شی ء، و أمر فی تعجیل ذلک (علیهم)(667) بأمرک الذی لایرد و لایوخر، فانک شاهد کل نجوی و عالم کل فحوی، و لاتخفی علیک من اعمالهم خافیه و لا تذهب عنک من اعمالهم خائنه، و انت علام الغیوب، عالم بما فی الضمائر و القلوب.
و أسألک اللهم(668) و انادیک بما ناداک به سیدی و سألک به نوح اذ قلت تبارکت و تعالیت: و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون.(669)
أجل، اللهم یا رب أنت نعم المجیب و نهم المدعو و نعم المسوول و نعم المعطی. أنت الذی لاتخیب سائلک (و لا ترد راجیک و لا تطرد الملح عن بابک و لا ترد دعاء سائلک)(670)، و لاتمل دعاء من املک، و لا تتبرم بکثره حوائجهم الیک و لا بقضائها لهم، فان قضاء حوائج جمیع خلقک الیک فی أسرع لحظ من لمح الطرف و أخف علیک و اهون عندک من جناح بعوضه.
و حاجتی یا سیدی و مولای و معتمدی و رجائی أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنبی، فقد جئتک ثقیل الظهر بعظیم ما بارزتک به من سیئاتی و رکبنی من مظالم عبادک ما لا یکفینی و لا یخلصنی منها غیرک و لا یقدر علیه و لا یملکه سواک.
فامح یا سیدی کثره سیئاتی بیسیر عبراتی، بل بقساوه قلبی و جمود عینی، لا بل برحمتک التی وسعت کل شی ء و أنا شی ء فلتسعنی رحمتک یا رحمان یا رحیم.
یا أرحم الراحمین، لاتمتحنی فی هذه الدنیا بشی ء من المحن و لا تسلط علی من لا یرحمنی، و لا تهلکنی بذنوبی و عجل خلاصی من کل مکروه، و ادفع عنی کل ظلم و لا تهتک ستری و لا تفضحنی یوم جمعک الخلائق للحساب.
یا جزیل العطاء و الثواب، أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تحیینی حیاه السعداء و تمیتنی میته الشهداء و تقبلنی قبول الاوداء، و تحفظنی فی هذه الدنیا الدنیه من شر سلاطینها و فجارها و شرارها و محبیها و العالمین فیها و قنی شر طغاتها و حسادها و باغی الشرک فیها حتی تکفینی مکر المکره و تفقأ عنی أعین الکفره و تفحم عنی ألسن الفجره و تقبض لی علی ایدی الظلمه و توهن عنی کیدهم(671) و تمیتهم بغیظهم و تشغلهم بأسماعهم و أبصارهم و أفئدتهم، و تجعلنی من ذلک کله فی امنک و امانک و حرزک و سلطانک و حجابک و کنفک و عیاذک و جارک، (و من جار السوء و جلیس السوء، انک علی کل شی ء قدیر)(672). ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین.
اللهم بک أعوذ و بک ألوذ، و لک أعبد و ایاک أرجو، و بک استعین و بک استکفی، و بک أستغیث و بک أستنقذ و منک أسأل أن تصلی علی محمد و آل محمد و لا تردنی الا بذنب مغفور و سعی مشکور و تجاره لن تبور، و أن تفعل بی ما أنت أهله و لا تفعل بی ما انا أهله فانک أهل التقوی و أهل المغفره و أهل الفضل و الرحمه.
الهی و قد اطلت دعائی و اکثرت خطابی، و ضیق صدری حدانی علی ذلک کله و حملنی علیه، علماً منی بأنه یجزیک منه قدر الملح فی العجین، بک یکفیک عزم اراده و ان یقول العبد بنیه صادقه و لسان صادق: یا رب، فتکون عند ظن عبدک بک، و قد ناجاک بعزم الاراده قلبی.
فأسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تقرن دعائی بالاجابه منک و تبلغنی ما املته فیک، منه منک و طولاً و قوه و حولاً، و لا تقیمنی من مقامی هذا الا بقضاء جمیع ما سألتک فانه علیک یسیر و خطره عندی جلیل کثیر، و أنت علیه قدیر، یا سمیع یا بصیر.
الهی و هذا مقام العائذ بک من النار و الهارب منک الیک، من ذنوب تهجمته و عیوب فضحته، فصل علی محمد و آل محمد و انظر الی نظره رحیمه أفوز بها الی جنتک، و اعطف علی عطفه أنجو بها من عقابک، فان الجنه و النار لک و بیدک، و مفاتیحهما و مغالیقهما الیک، و أنت علی ذلک قادر و هو علیک هین یسیر، و فافعل بی ما سألتک یا قدیر، و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، و حسبنا الله و نعم الوکیل، (والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.(673)

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *