تعبیر خواب بچه خفاش کشتن خفاش و خفاش سفید

خفاش یکی از حیواناتی است که بسیار کم تر از دیگر موجودات در دید راس انسان ها حضور دارد و در واقع به دلیل سیستم متفاوت زندگی به راحتی در دسترس نیست؛ در ادامه قصد داریم تعبیر خواب درباره این حیوان را به شما عزیزان شرح دهیم.

32786370263796790267 تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه خفاش کشتن خفاش و خفاش سفید

تعبیر خواب بچه خفاش کشتن خفاش و خفاش سفید,تعبیر خواب خفاش بزرگ,تعبیر خواب خفاش قهوه ای,تعبیر خواب خفاش از امام صادق,تعبیر خواب خفاش سیاه ابن سیرین,تعبیر خواب خفاش رنگی,تعبیر خواب خفاش ابن سيرين,تعبیر خواب خفاش روی دست,

تعبیر خواب بچه خفاش کشتن خفاش و خفاش سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خفاش در خواب دیدن نیکو نیست و دیدن آن حتی از موش و جوجه تیغی بدتر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می‌نهد.
برخی از معبرین گویند:
  1. تفسیر و تعبیر خفاش، انسان گمراه است.
  2. اگر در خواب ببینی خفاش داریبیانگر آن است که با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. دیدن خفاش در خواب، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید.
  2. خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن.
  3. دیدن خفاش سفید در خواب، علامت مرگ کودکی است.
 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه‌هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن‌ها را بکشید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می‌شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.