خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف

تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف

تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف

امروز و در مطلبی جدید از سایت ملکوت 786، به شما خوبان تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف را شرح می دهیم. این تعبیر ها مربوط به، بدنیا آوردن دختر، فرزند زیبا و زشت و دیدن دختر در خواب می باشد. از این رو می توانید تعابیر بیشتر را در ادامه و همین طور دسته بندی موضوعی بخوانید.

2780306709236923607 تعبیر خواب
تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف

تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف,تعبیر خواب دختر دار شدن برادر,تعبیر خواب دختر دار شدن,تعبیر خواب دختر دار شدن حضرت یوسف,تعبیر خواب دختر دار شدن امام صادق,تعبیر خواب فرزند دار شدن,تعبیر خواب فرزند داری,تعبیر خواب صاحب فرزند دختر,تعبیر خواب صاحب فرزند پسر شدن,تعبیر خواب صاحب فرزند دختر شدن,تعبیر خواب صاحب فرزند شدن,تعبیر خواب صاحب فرزند دوقلو شدن,تعبیر خواب صاحب فرزند شدن مرد,تعبیر خواب صاحب فرزند شدن مرد مجرد,تعبیر خواب صاحب فرزند پسر,تعبیر خواب صاحب فرزند معلول,تعبیر خواب دیدن صاحب فرزند شدن,

تعبیر خواب بچه دار شدن و دختر زاییدن از منابع مختلف

محمدبن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می‌برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده‌اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می‌یابید و به نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می‌کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • دختر: شادی؛ شادمانی
  • دختری که در حال دعا باشد: شکست
  • با او صحبت کردن: خبرهای خوب
اینم ببین:  تعبیر خواب کبوتر و خوردن گوشت کبوتر - تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب

مطیعی تهرانی: اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می‌یابید و غمگین می‌شوید. نوشته‌اند شیطان رجیم در خواب‌های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می‌شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می‌رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می‌بینید و گرفتار خسران می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر در خواب دختری زیبا ببینید، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد.
  • اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید، علامت آن است که در خانواده شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت.
امام صادق (ع): اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.
محمدبن سیرین گوید:
  • اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
  • اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
  • اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
  • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
  • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − یک =