تعبیر خواب جنازه و دیدن مرده و تشیع جنازه

تعبیر خواب جنازه و دیدن مرده و تشیع جنازه

تعبیر خوابی را امروز به شما عزیزان در این مطلب از سایت ملکوت 786، شرح می دهیم که قطعا در درجه ی اول می تواند ترسناک باشد، بخصوص اگر دقیقا به طور کاملا عادی مرده را در خواب ببینید و زنده نباشد.

برخی از تعبیر ها دیدن مرده در خواب را بخشی از وجود همان انسان می دانند و تعدادی از این تعابیر نیز کاملا متفاوت هستند.

2873673962739026390 تعبیر خواب
تعبیر خواب جنازه و دیدن مرده و تشیع جنازه

تعبیر خواب جنازه و دیدن مرده و تشیع جنازه,تعبیر خواب مرده چیزی دادن,تعبیر خواب مرده در خانه,تعبیر خواب مرده سر سفره,تعبیر خواب مرده پول بدهد,تعبیر خواب مرده بخندد,تعبیر خواب مرده ای که گریه میکند,تعبیر خواب مرده ابن سیرین,تعبیر خواب مرده آرایش کرده,تعبیر خواب مرده در آب,تعبیر خواب مرده از منابع معتبر,تعبیر خواب مرده مریض باشه,

تعبیر خواب جنازه و دیدن مرده و تشیع جنازه

حضرت صادق فرماید:
جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است
  1. بزرگی
  2. ولایت وحکومت
  3. عز وجاه و رفعت
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می‌رسد.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می‌برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می‌رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است و یا بر آن قوم که پس او می‌رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت و می برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر و نیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می‌رفتند ودر هوا می‌شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.
مطیعی تهرانی: مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم.
ابن سیرین گوید: اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر رود
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی بدست می‌آورد.
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *