آخرین خبرها

تعبیر خواب جوراب از منابع و معبران مختلف

تعبیر خواب جوراب از منابع و معبران مختلف

امروز و در این مطلب از تعابیر خواب سایت ملکوت 786، قصد داریم تعبیر خواب جوراب از منابع و معبران مختلف را به شما عزیزان شرح دهیم که البته با توجه به نوع خواب شما و همین طور شرایطی که در آن خواب را می بینید کاملا تعابیر خاصی دارد، بسیاری از معبران اعتقاد دارند که دیدن جوراب در خواب انجام خدمت و کاری می باشد.

27836372906370630 تعبیر خواب
تعبیر خواب جوراب از منابع و معبران مختلف

تعبیر خواب جوراب از منابع و معبران مختلف,تعبیر خواب جوراب مردانه پاره,تعبیر خواب جوراب بد بو,تعبیر خواب جوراب بافتن,تعبیر خواب جوراب بچه گانه,تعبیر خواب جوراب نوزادی,تعبیر خواب جوراب بافتنی,تعبیر خواب جوراب شلواری سفید,تعبیر خواب جوراب گشاد,

تعبیر خواب جوراب از منابع و معبران مختلف

محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملاً عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می‌کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته‌اید بخشی از مال خود را از دست می‌دهید.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بی‌شرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  • اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند.
  • اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.
مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می‌شوند.
محمدبن سیرین گوید: اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکات مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  1. اگر جورابی ببینید که نو است و قبلاً پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است.
  2. جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می‌روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *