تعبیر خواب حلوا پختن و خوردن در منابع معتبر و معروف

تعبیر خواب حلوا پختن و خوردن در منابع معتبر و معروف

در این مطلب به شما عزیزان تمامی تعابیر مربوط به دیدن حلوا و شیرینی ها در خواب را شرح می دهیم که البته با توجه به موقعیتشان و همین طور تعابیر غربی ممکن است کاملا متفاوت باشد. تعابیر ممکن است هم نشان از ثروت و پول باشند و یا این که در مقابل نشان از غم و اندوه نیز خواهد بود؛ شما عزیزان در ادامه می توانید تعبیر خواب حلوا پختن و خوردن در منابع معتبر و معروف را مشاهده فرمائید.

2836270963702960237 تعبیر خواب
تعبیر خواب حلوا پختن و خوردن در منابع معتبر و معروف

تعبیر خواب حلوا پختن و خوردن در منابع معتبر و معروف,تعبیر خواب حلوا شکری,تعبير خواب حلوا درست كردن,تعبیر خواب حلوا زرد,تعبیر خواب حلوای زرد,تعبیر خواب حلوا شکری خوردن,تعبیر خواب حلوای کنجدی,تعبیر خواب حلوا و شیرینی,تعبیر خواب حلوا نذری خوردن,تعبیر خواب حلوای شیره انگور,تعبیر خواب حلوا آردی,تعبیر خواب حلوا آرد گندم,تعبیر خواب حلوای شور,تعبیر خواب حلوا خواستن,تعبیر خواب حلوا ارده,تعبیر خواب حلوا مسقطی,تعبیر خواب حلوا گردویی,تعبیر خواب حلوای شیرین,تعبیر خواب حلوای گردو,تعبیر خواب حلوا پختن چیست,

تعبیر خواب حلوا پختن و خوردن در منابع معتبر و معروف

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حلواها تعلق بخشدلی و تندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید.
محمدبن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.
جابر مغربی گوید:
حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خوردن حلوا بر سه وجه است:
  1. سخن دلپذیر
  2. مال
  3. دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد
  4. حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص.
خوردن یک لقمه از آن دلیل فرزند بود.
ابن سیرین گوید: حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.
افروشه نام حلوایی است که پس از مخلوط آرد و روغن در آن عسل ریخته و در گذشته بیشتر مرسوم بوده است. بنابراین معبرین کهن در مورد آن بیشتر صحبت کرده‌اند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
 تعبیرهای افروشه عبارت‌اند از:
  1. سخن لطیف
  2. مال
  3. رسیدن به آرزوی قلبی.
عصیده یا با نام امروزی کاچی نوعی حلواست که از آرد و روغن تهیه و فقط دستور پخت آن با حلواهای معمولی متفاوت است. ابن سیرین در مورد کاچی (عصیده) می‌گوید: نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت دلیل است که سخنی خوش شنود.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *