تعبیر خواب خاک خوردن خاک در خانه و خاک جمع کردن

تعبیر خواب خاک خوردن خاک در خانه و خاک جمع کردن

خاک یکی از عناصر حیاتی زیست و زندگی تمامی موجودات می باشد و اگر وجود نداشته باشد قطعا دنیا غیرقابل تصور خواهد بود؛ در ادامه قصد داریم تعبیر های خواب مربوط به دیدن خواک، خاکی بودن چیزی، خوردن خاک و یا حتی خاک جمع کردن را به شما عزیزان شرح دهیم.

28360273927602736027 تعبیر خواب
تعبیر خواب خاک خوردن خاک در خانه و خاک جمع کردن

تعبیر خواب خاک خوردن خاک در خانه و خاک جمع کردن,تعبیر خواب خاکستر,تعبیر خواب خاک کربلا,تعبیر خواب خاک ریختن روی قبر,تعبیر خواب خاکی شدن,تعبیر خواب خاک روی صورت,تعبیر خواب خاک ریختن روی مرده,تعبیر خواب خاک ریختن روی زنده,تعبیر خواب خاکستری شدن مو,تعبیر خواب خاک بر سر خود ریختن,تعبیر خواب خاک روی لباس,تعبیر خواب خاک طلا,تعبیر خواب خاک سفید,تعبیر خواب خاکستر سیگار,تعبیر خواب خاک پاشیدن,تعبیر خواب خاکشیر خوردن,

تعبیر خواب خاک خوردن خاک در خانه و خاک جمع کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است.
  1. مال.
  2. منفعت.
  3. شغل وکار دنیا.
  4. فایده از قبل پادشاه یا فائده از قبل رئیس.
  5. فایده از سوی زن.
محمدبن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درهم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.
ابن سیرین: اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می‌کرد و بر می‌داشت، دلیل مال و درهم است او را.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون می‌کشید و پراکنده می‌کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می‌افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می‌کنید موردی پیش می‌آید که پول می‌اندوزید و به جمع آوری مال می‌پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می‌رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده‌اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می‌رسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می‌رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می‌شود که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می‌کنید و می‌پاشید مال خود را خرج می‌کنید یا به هدر می‌دهید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می‌پاشد، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می‌شود و اگر خاک را در چاه می‌ریختید کاری می‌کنید که زیان مالی متوجه شما می‌شود. اگر دیدید از تپه ای خاک بر می‌دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمناً سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می‌گردد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید خاکی را که آوررده‌اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می‌شوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می‌دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *