تعبیر خواب خرس و خرس قطبی از منابع مختلف

تعبیر خواب خرس و همین طور خرس قطبی را در این مطلب از سایت ملکوت 786 مرجع ادعیه، ذکر های اسلامی و قرآنی و همین طور تعبیر خواب به شما عزیزان شرح می دهیم، در واقع حیوانات در خواب تعبیر های مختلفی دارند به طور مثال خرس قطبی به معنی دشمنی است که قطعا هوش کافی برای از پای درآوردن شما را ندارد.

263027396279367092 تعبیر خواب

تعبیر خواب خرس و خرس قطبی از منابع مختلف

تعبیر خواب خرس و خرس قطبی از منابع مختلف,تعبیر خواب خرس سیاه,تعبیر خواب خرس سفید,تعبیر خواب خرس پاندا,تعبیر خواب خرس و پلنگ,تعبیر خواب خرس امام صادق,تعبیر خواب خرس چیست,تعبیر خواب خرس وحشی,تعبیر خواب خرس و سگ,تعبیر خواب خرس کوالا,تعبیر خواب خرس زرد,تعبیر خواب خرس قرمز,تعبیر خواب خرس و عسل,تعبیر خواب خرس و مار,تعبیر خواب خرس کوچولو,تعبیر خواب خرس قهوه ای ماده,تعبیر خواب خرس منوچهر مطیعی,تعبیر خواب خرس ابن سیرین,تعبیر خواب خرس و شیر,تعبیر خواب خرس یونگ,تعبیر خواب خرس کرم رنگ,

تعبیر خواب خرس و خرس قطبی از منابع مختلف

محمدبن سیرین گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خرس: شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.

 

ابن سیرین: اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.

لوک اویتنهاو: شکار خرس: ماجراجویی نکنید

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است.

ابراهیم کرمانی: اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.