تعبیر خواب خروس و خروس وحشی از منابع مختلف

دیدن خروس در خواب بر اساس تعبیر های اسلامی مضمونی صلح آمیز را در بر خواهد گرفت و اگر به تازگی چنین خوابی را دیده اید ممکن است تعبیر متفاوتی با توجه به شرایط دیدن خواب داشته باشد.

شما عزیزان در ادامه می توانید به صورت کامل تعبیر خواب خروس و خروس وحشی را مشاهده فرمائید.

278360273962073962037 تعبیر خواب

تعبیر خواب خروس و خروس وحشی از منابع مختلف

تعبیر خواب خروس و خروس وحشی از منابع مختلف,تعبیر خواب خروس برای زن باردار,تعبیر خواب خروس قرمز رنگ,تعبیر خواب خروس لاغر,تعبیر خواب خروس دو سر,تعبیر خواب خروس یک پا,تعبیر خواب خروس کوچک,تعبیر خواب خروس نذری,تعبیر خواب خروس چیه,تعبیر خواب خروس طلا,تعبیر خواب خروس لاری بزرگ,تعبیر خواب خروس لاری قرمز,

تعبیر خواب خروس و خروس وحشی از منابع مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.
جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد.
لیلا برایت: اگر در خواب خروسى را ببينيد كه روى تخم خوابيده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زيان است. اگر خروسى را با مرغى ببينيد، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. ديدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد كه از انجام كارهاى زياد، خسته شده‌ايد.
ابن سیرین گوید: اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.
جابر مغربی: اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.
مطیعی تهرانی: گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.
یونگ: شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.
ابن سیرین: اگر بیند که بانک خروس می‌شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.
  2. شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.