تعبیر خواب خرگوش سفید کشتن خرگوش و دیدن خرگوش

تعبیر خواب خرگوش را در این مطلب از سایت ملکوت 786 به شما عزیزان شرح می دهیم و در ادامه سعی کرده ایم تعبیر های خواب را به صورت کامل و جامع گرآوردی کرده و در اختیارتان قرار داده، مواردی چون خواب خرگوش سفید، خرگوش مرده، کشتن خرگوش و … را به طور کامل می توانید مطالعه فرمائید.

728360730639023607 تعبیر خواب

تعبیر خواب خرگوش سفید کشتن خرگوش و دیدن خرگوش

تعبیر خواب خرگوش سفید کشتن خرگوش و دیدن خرگوش,تعبیر خواب خرگوش زخمی,تعبیر خواب خرگوش در قفس,تعبیر خواب خرگوش سفید مرده,تعبیر خواب خرگوش سخنگو,تعبیر خواب خرگوش و کبوتر,تعبیر خواب خرگوش سفید چیست,تعبیر خواب خرگوش خریدن,تعبیر خواب خرگوش کوچک سفید,تعبیر خواب خرگوش رنگی,تعبیر خواب خرگوش و مار,تعبیر خواب خرگوش کشتن,تعبیر خواب خرگوش قهوه ای,تعبیر خواب خرگوش طلایی,تعبیر خواب خرگوش عروسکی,

تعبیر خواب خرگوش سفید کشتن خرگوش و دیدن خرگوش

محمدبن سیرین گوید: خرگوش به خواب دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می‌تواند معنی عکس داشته باشد.

جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. درنفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

مطیعی تهرانی: خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید.

 

ابن سیرین: اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی ازمعبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

لیلا برایت: ديدن خرگوش سياه در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.

آنلی بیتون: دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.