خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف

تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف

تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف

در صورتی که به تازگی خوابی با مضمون عروسک بازی کردن، هدیه دادن و یا هدیه گرفتن عروسک و اسباب بازی را تجربه کرده اید، به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که اگر می خواهید نشانه هایی از آینده تجربه کنید، تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف را از سایت ملکوت 786 بخوانید.

2086083702670267 تعبیر خواب
تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف

تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف,تعبیر خواب عروسک خرس,تعبیر خواب عروسک فروشی,تعبیر خواب عروسک گرفتن,تعبیر خواب عروسک باربی,تعبیر خواب عروسک یونگ,تعبیر خواب عروسک سفید,تعبیر خواب عروسک امام صادق,تعبیر خواب عروسک خیمه شب بازی,تعبیر خواب عروسک آنابل,تعبیر خواب عروسک زیاد,تعبیر خواب عروسک یوتاب,تعبیر خواب عروسک خرس سفید,تعبیر خواب عروسک ساختن,تعبیر خواب عروسک خرس قرمز,تعبیر خواب عروسک وحشتناک,تعبیر خواب عروسک تسخیر شده,تعبیر خواب عروسک های زیاد,تعبیر خواب عروسک زشت,تعبیر خواب عروسک سازی,تعبیر خواب عروسک چوبی

تعبیر خواب خریدن هدیه دادن و بازی با عروسک از منابع مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • هوس‌های زودگذر آمیخته به سبک سری‌های ما درخواب به شکل عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می‌یابند. عروسک بی اعتقادی و سست رایی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده.
  • اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود و چنانچه زن جوانی هستید صاحب فرزند می‌شوید یا ضمیر نا خودآگاهتان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می‌دهد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • عروسک: بازی بی معنی
  • عروسک بودن: پول بر باد دادن
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن عروسک در خواب، نشانه آن است که شادمانی در جمع خانواده شما راه خواهد یافت.
  • دیدن عروسک شکسته در خواب، نشانه آن است که مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می‌درد.
  • اگر خواب ببینید بچه‌ها با عروسک‌های خود بازی می‌کنند، علامت آن است که ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت.
معبرین غربی:
  • دیدن و یا بازی کردن با عروسک در خواب بیانگر حضور فردی متقلب و دروغگو در زندگی واقعی شماست.
  • دیدن عروسک در خواب نیز می‌تواند به این معنا باشد که وسیله ای است برای انجام کارها و یا گفتن مطالبی که شما توانایی انجام و گفتن آن‌ها را ندارید.
معبرین غربی: اگر در خواب دیدید که عروسکی صحبت می‌کند و یا عروسک به صورت واقعی درآمد نشانه تمایل شما به تغییر در شخصیت و فرار از مشکلات حال حاضر و پاسخگویی‌هاست.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر عروسک به کسی می‌دهید خواب شما می‌گوید به نیرنگ و فریب متوسل می‌شوید و کاری می‌کنید که برای شما می‌تواند دل خوش کننده باشد اما برای دیگری بی محتوا و پوچ است.
آتیانوس می‌گوید: در دختران و پسران جوان اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی به صورت اسباب بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می‌یابد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه می‌دهید، نشانه آن است که آشنایان، شما را در اجتماع نادیده می‌انگارند.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.