تعبیر خواب خشک شدن دریا و کم شدن آب زمین

در این مطلب از سایت ملکوت 786 و در بخش تعبیر خواب به شما عزیزان، شرح کامل و دقیق تعبیر خواب خشک شدن دریا و کم شدن آب زمین از منابع مختلف را ارائه خواهیم داد که وابسته به موضوع خشک شدن آب دریا، خشک شدن زمین و همین طور دیدن زمین خشک و بی آب است.

02783673690936270 تعبیر خواب

تعبیر خواب خشک شدن دریا و کم شدن آب زمین

تعبیر خواب خشک شدن دریا و کم شدن آب زمین,تعبير خواب خشك شدن درياچه,تعبیر خواب خشک شدن دریا امام صادق,تعبیر خواب خشک شدن ناگهانی دریا,تعبیر خواب خشک شدن اب دریاچه,تعبیر خواب خشک شدن زمین کشاورزی,تعبیر خواب خشک شدن زمین کشاورزی و همین طور کم شدن آب دریا,تعبیر و تحلیل خواب کم شدن آب دریا,

تعبیر خواب خشک شدن دریا و کم شدن آب زمین

منوچهر مطیعی تهرانی در تفاسیری که برای دریا بیان کرده است می‌گوید تمامی کسانی که ما نسبت به آن‌ها ضعف شدید از خود نشان می‌دهیم در خواب‌ به صورت پدیده‌های عظیم جلوه گر می‌شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. در گذشته پادشاه بیشترین قدرت را در میان مردم داشته و بنابراین تعبیر دیدن دریا را معرین کهن پادشاه بیان کرده‌اند.
امروزه با نبود پادشاه و تغییر در وضعیت زندگی و حکومتی مردم این قدرت می‌تواند دست حتی یک مدیر کل و یا فردی که ما از آن هراس داریم باشد.
در نتیجه روبرو شدن با پدیده‌هایی مانند دریا برخورد با فردی است که نسبت به ما از قدرت بیشتری برخوردار است.
جابر مغربی در جایی می‌گوید اگر آب دریا کم شد دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود اگر بخواهیم به طور عامیانه معنای سخن جابر مغربی را درک کنیم به این صورت است که هلاک شدن لشگر پادشاه در واقع تضعیف شدن تسلط و قدرت فردی است که نسبت به آن بیننده خواب در موضع ضعف قرار دارد.