تعبیر خواب خفه شدن خفگی و گرفتگی تنفسی

در این مطلب از سایت ملکوت 786 و از سری مطالب تعبیر خواب به شما عزیزان تعبیر خواب خفه شدن خفگی و گرفتگی تنفسی را شرح می دهیم که از منابع مختلف و تعابیر اسلامی و غربی می باشد.

مواردی چون خفگی، مشکلات تنفسی، غرق شدن در آب و دریا را نیز شامل خواهد شد.

78030623960237960273 تعبیر خواب

تعبیر خواب خفه شدن خفگی و گرفتگی تنفسی

تعبیر خواب خفه شدن خفگی و گرفتگی تنفسی,تعبیر خواب خفگی در دریا,تعبیر خواب خفگی با گاز,تعبیر خواب خفگی از منابع مختلف,تعبیر خواب خفگی ابن سیرین,تعبیر خواب خفگی با دود,تعبیر خواب خفگی توسط جن,تعبیر خواب خفگی مرده,تعبیر خواب خفگی دختر,تعبیر و تحلیل خواب خفه شدن,

تعبیر خواب خفه شدن خفگی و گرفتگی تنفسی

بيتون مى‌گويد:
  1. اگر در خواب احساس خفگى كنيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى شده‌ايد كه باعث ناراحتى شما مى‌گردد.
  2. اگر خواب ببینید نفس کسی بند می‌آید، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتی که حتمی به نظر می‌رسید با شکست مواجه خواهد شد.
  3. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی نفسش بند آمده، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست می‌خورید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب تنگی نفس: نقشه‌های شما به آن زودی که می‌خواستید عملی نخواهد شد.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كسى او را خفه كرد، دليل كه غمگين و مستمند شود و بعضى گويند: خفه كردن نيكى عيش است.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید.
برايت مى‌گويد:
  1. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى قصد خفه كردن شما را دارد، بيانگر آن است كه در كارهايتان به موفقيت مى‌رسيد.
  2. اگر شخصى را در حال خفه شدن ببينيد، به اين معناست كه بايد مراقب توطئه دشمنان باشيد.