تعبیر خواب خوانندگی آواز خواندن و موسیقی در منابع مختلف

خواب های مربوط به خوانندگی، موسیقی و آواز خواندن عموما تعابیر مثبتی دارند؛ اما با توجه به اسلامی و یا غربی بودن تعبیر می تواند مضمونی خاص و متفاوت را در بر گیرد؛ در ادامه ی این مطلب از سایت ملوت 786 به شما عزیزان متن کامل تعبیر خواب خوانندگی آواز خواندن و موسیقی در منابع مختلف را شرح می دهیم.

2783602736029360296 تعبیر خواب

تعبیر خواب خوانندگی آواز خواندن و موسیقی در منابع مختلف

تعبیر خواب خوانندگی آواز خواندن و موسیقی در منابع مختلف,تعبیر خواب موسیقی زدن,تعبیر خواب موسیقی شنیدن,تعبیر خواب موسیقی ابن سیرین,تعبیر خواب موسیقی گوش دادن,تعبیر خواب موسیقی در مسجد,تعبیر خواب موسیقی غمگین,تعبیر خواب موسیقی سنتی,تعبیر خواب موسیقی خواندن,تعبیر خواب موسیقی تار,تعبیر خواب موسیقی ماشین,تعبیر خواب کنسرت موسیقی,تعبیر خواب گروه موسیقی,تعبیر خواب نت موسیقی,تعبیر خواب استاد موسیقی,تعبیر خواب آموزش موسیقی,تعبیر خواب وسایل موسیقی,تعبیر خواب افتادن موسیقی,

تعبیر خواب خوانندگی آواز خواندن و موسیقی در منابع مختلف

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانة آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند.

ابراهیم کرمانی گوید: بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی
است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  1. شما آواز می‌خوانید: ناکامی و تنهایی
  2. دیگران آواز می‌خوانند: شادی نا خواسته
  3. یک آواز خوان: حسادت درعشق

مطیعی تهرانی: صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.

لیلا برایت: اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.