تعبیر خواب خورشید و تابش نور و گرمای آفتاب از منابع مختلف

همان طور که می دانید اثر خورشید بر روی ما احتمالا در خواب ها نیز گرمای سوزانی است که انتظار داریم و اصولا در تعابیر خواب نیز به معنای اعتبار، ارزش و حیات فرد است؛ اگر مایلید تعبیر کامل این نوع خواب ها را بخوانید حتما ادامه ی این مطلب را مطالعه فرمائید.

2873607239620796207 تعبیر خواب

تعبیر خواب خورشید و تابش نور و گرمای آفتاب از منابع مختلف

تعبیر خواب خورشید و تابش نور و گرمای آفتاب از منابع مختلف,تعبیر خواب خورشید گرفتگی,تعبیر خواب خورشید و ماه,تعبیر خواب خورشید گرفتگی در شب,تعبیر خواب خورشید در آسمان,تعبیر خواب خورشید پر نور,تعبیر خواب خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی,تعبیر خواب خورشید بزرگ,تعبیر خواب خورشید سرخ,تعبیر خواب خورشید گرفتگی چیست؟,تعبیر خواب خورشید و ماه کنار هم,تعبیر خواب خورشید خاموش,تعبیر خواب خورشید گرفتگی کامل,تعبیر خواب خورشید در دست,

تعبیر خواب خورشید و تابش نور و گرمای آفتاب از منابع مختلف

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: آفتاب در خواب، پادشاه است، يا خليفه‌ى بزرگوار. اگر بيند كه آفتاب را از آسمان فراگرفت، يا وى را به ملك خويش گرفت، دليل كه پادشاهى و بزرگى يابد، يا دوست و مقرب پادشاه گردد.
محمد بن سيرين گويد: آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبير پادشاه و مريخ، پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.
جابر مغربى گويد: آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود. هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بيند كه آفتاب روشن و پاكيزه برآمد و در خانه وى تاخت، دليل كند كه از خويشان خود زن خواهد.
مطیعی تهرانی: در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند. عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: تأويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خليفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئيس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعيت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: كار روشن و نيكو. و هم او گويد: اگر بيند كه آفتاب را سجده كردى، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وى بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضد آن بود كه گفتم.
دانیال نبی: اگر بيند كه خود آفتاب شد، دليل كند كه پادشاه گردد بر قدر روشنايى آفتاب. اگر از اهل آن نباشد بر قدر و همت و اصل خويش بزرگى و حشمت يابد.
دانیال نبی: اگر بيند كه با آفتاب به جنگ بود، دليل است كه پادشاه با او جنگ و خصومت نمايد.