تعبیر خواب خیارشور خیارقلمی و خوردن خیار

در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب خوردن خیار، دیدن خیار و خیارشور و همین طور از این دسته خواب ها را به شما عزیزان شرح دهیم، موردی که ممکن است بسیاری از ما ها در رویا تجربه کنیم، اگر می خواهید متن کامل این تعبیر خواب را مشاهده فرمائید حتما ادامه ی این مطلب را به طور کامل مطالعه نمائید.

27083670236029367 تعبیر خواب

تعبیر خواب خیارشور خیارقلمی و خوردن خیار

تعبیر خواب خیارشور خیارقلمی و خوردن خیار,تعبیر خواب خیار شور,تعبیر خواب خیار ابن سیرین,تعبیر خواب خیار و گوجه,تعبیر خواب خیار چنبر,تعبیر خواب خیار در خواب,تعبیر خواب خیار زن باردار,تعبیر خواب خیار زرد,تعبیر خواب خیار خوردن مرده,تعبیر خواب خیار یوتاب,تعبیر خواب خیار از ابن سیرین,تعبیر خواب خیار پخته,تعبیر خواب خیار فروختن,تعبیر خواب خیار منوچهر مطیعی,تعبیر خواب خیار پوست کنده,تعبیر خواب خیار خرد شده,تعبیر خواب خیار و گوجه خوردن,تعبیر خواب خیار و موز,تعبیر خواب خیار و هندوانه,تعبیر خواب خیار تلخ,تعبیر خواب خیار گندیده,

تعبیر خواب خیارشور خیارقلمی و خوردن خیار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن خیار بر سه وجه بود.
پشیمانی درکار.
شادی وعیش وطرب.
منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.
محمدبن سیرین گوید: خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او رغبت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می‌آورد. مثلاً دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خیار: نیک بختی در امور اداری

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خیار گرانی بود

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی از آن خیار خورده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خیار می‌خورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می‌خوریم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می‌شویم که ما را خوشبخت می‌کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می‌شویم.

اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول كاشتن خيار هستيد، به اين معناست كه مسئوليت سنگينى بر عهده‌ى شما قرار مى‌دهند.