تعبیر خواب داروخانه عطاری و انواع دارو ها و قرص

تعبیر خواب داروخانه عطاری و انواع دارو ها و قرص

در سری مطالب تعبیر خواب سایت ملکوت 786 به شما عزیزان تعبیر خواب داروخانه عطاری و انواع دارو ها و قرص را شرح می دهیم که برخی به دلیل دیدن چنین خوابی ترسی وجودشان را فراهم می گیرد، اما باید بگوییم که واقعا چنین نیست، خواب دارو می تواند تعبیر های متفاوتی را داشته باشد و در واقع شما باید بدانید خوردن یک دارو  و یا حتی رنگ آن می تواند در تعبیرش تاثیر مستقیم داشته باشد.

278308730637960267 تعبیر خواب
تعبیر خواب داروخانه عطاری و انواع دارو ها و قرص

تعبیر خواب داروخانه عطاری و انواع دارو ها و قرص,تعبیر خواب داروی نظافت,تعبیر خواب داروغه,تعبیر خواب داروی گیاهی,تعبیر خواب دارو گرفتن از مرده,تعبیر خواب دارو خوردن مرده,تعبیر خواب داروی بیهوشی,تعبیر خواب دارو فروختن,تعبیر خواب دارو و قرص,تعبیر خواب داروخانه,تعبیر خواب داروخانه و قرص,تعبیر خواب داروخانه و درمان بیماری,

تعبیر خواب داروخانه عطاری و انواع دارو ها و قرص

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  • هر دارویی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند
  • هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.
  • اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • دیدن خوردن دارو یا داشتن آن در هر حال خوب است
  • دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید
برايت مى‌گويد: ديدن دارو در خواب، بيانگر آن است كه براى سود بيشتر بايد تلاش كنيد.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می‌کرد، دلیل که با مردم نیکویی کند.
اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می‌خورید، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می‌خورید، نشانة آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد.
جابر مغربی: اگر ببینی کسی به زن تو دوا و دارو داده است، یعنی زن تو فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دارو به دیگری می‌دهید خواب شما می‌گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می‌کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به دیگران دارو می‌دهید، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد.
داروخانه محلی است که به شما راه حل‌هایی برای رهایی از دردها و ناراحتی‌ها می‌دهد.
برايت مى‌گويد: ديدن داروخانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. خريدن دارو از داروخانه، بيانگر آن است كه چيز مهمى را از دست مى‌دهيد.
مطیعی تهرانی: خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *