تعبیر خواب درخت میوه دارد چیدن میوه و خوردن میوه

تعبیر خواب درخت میوه و همین طور خوردن و چیدن میوه از درخت را در این مطلب از سری تعابیر خواب سایت ملکوت 786 به شما عزیزان شرح می دهیم که از منابع مختلف بوده و اگر به تازگی خوابی مرتبط با این مضمون دیده اید می توانید در ادامه ی مطلب تعبیر خواب درخت میوه دارد چیدن میوه و خوردن میوه را به طور کامل مشاهده نمائید.

7830738067360793 تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت میوه دارد چیدن میوه و خوردن میوه

تعبیر خواب درخت میوه دارد چیدن میوه و خوردن میوه,تعبیر خواب درخت میوه به,تعبیر خواب درخت میوه پرتقال,تعبیر خواب درخت میوه سیب,تعبیر خواب درخت میوه هلو,تعبیر خواب درخت میوه گلابی,تعبیر خواب درخت میوه انجیر,تعبیر خواب درخت میوه گیلاس,تعبیر خواب درخت میوه زردآلو,تعبیر خواب درخت میوه نارنگی,تعبیر خواب درخت میوه خرمالو,تعبیر خواب درخت میوه الوچه,تعبیر خواب درخت میوه آلو,تعبیر خواب درخت میوه انبه,تعبیر خواب درخت میوه انگور,تعبیر خواب درخت میوه کاشتن,تعبیر خواب درخت میوه سبز,تعبیر خواب درخت میوه انار,تعبیر خواب درخت میوه ابن سیرین,تعبیر خواب درخت میوه لیمو شیرین,تعبیر خواب درخت میوه گوجه سبز,

تعبیر خواب درخت میوه دارد چیدن میوه و خوردن میوه

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش

لوک اویتنهاو می‌گوید: درخت میوه: دوستان وفادار

ابن سیرین گوید: هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت

 

ابراهیم کرمانی: اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است.

اشعث کرمانی:
اگر بیند از درختان میوه همی جمع می‌کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد
اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد

 

ابن سیرین: اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد

اشعث کرمانی: اگر بیند که بر درختی است و میوه آن درخت می‌خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن

جابر مغربی گوید: هر درختی که بوی خوش دارد و میوه آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح پاک وبا دیانت

 

درخت آلو

دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می‌رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری.

درخت گلابی

دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است.

درخت انجیر

دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

درخت خرما

به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

درخت زرد آلو

دلیل کند بر مردی بیمار.

درخت شفتالو

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

درخت نارنج

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی.