تعبیر خواب دریا ساحل و شنا کردن از منابع مختلف

دریا ها بخش عظیمی از خواب های ما انسان ها هستند و در این تعبیر مواردی چون شنا کردن در دریا، ساحل دریا و همینطور حضور در داخل دریا را می توانید مشاهده نمائید؛ کشتی در دریای طولانی نیز از جمله تعابیری است که بار ها به گوش رسیده، در ادامه قبصد داریم به شما عزیزان تعبیر خواب دریا ساحل و شنا کردن از منابع مختلف را شرح دهیم.

27836037067360273962 تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا ساحل و شنا کردن از منابع مختلف

تعبیر خواب دریا ساحل و شنا کردن از منابع مختلف,تعبیر خواب دریاچه,تعبیر خواب دریای خروشان,تعبیر خواب دریای سیاه,تعبیر خواب دریافت پول,تعبیر خواب دریا و ماهی,تعبیر خواب دریای نمک,تعبیر خواب دریا و قایق,تعبیر خواب دریا چیست,تعبیر خواب دریاچه زلال,تعبیر خواب دریا,تعبیر خواب دریاچه نمک,تعبیر خواب دریاچه ماهی,تعبیر خواب دریا برای زن باردار,تعبیر خواب دریاچه زیبا,تعبیر خواب دریای خشک شده,تعبیر خواب دریاچه یخ زده,تعبیر خواب دریای خونی,

تعبیر خواب دریا ساحل و شنا کردن از منابع مختلف

نفایس الفنون: در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
جابر مغربی گوید:
  • اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند.
  • اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.
نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
جابر مغربی: اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.
مطیعی تهرانی:
  • معبران نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.
  • چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد.
لوک اویتنهاو: در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید