تعبیر خواب دندان کرم خورده دندان خراب و دندان لق

تعبیر خواب دندان یکی از موارد بسیار پرجستجویی است که احتمالا افراد زیادی آن را تجربه می کنند و وقتی از خواب بر می خیزند با توجه به اطلاعاتی که در این زمینه دارند کنجکاو می شوند تعبیرش را بدانند، در ادامه تعبیر خواب دندان کرم خورده دندان خراب و دندان لق را به شما شرح می دهیم که از منابع مختلف می باشد.

28037632906329673 تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان کرم خورده دندان خراب و دندان لق

تعبیر خواب دندان کرم خورده دندان خراب و دندان لق,خواب دندان افتاده,خواب دندان مصنوعی,خواب دندان پایین,خواب دندانپزشکی,خواب دندان شیری,خواب دندان سیاه,خواب دندان جدید درآوردن,خواب دندان نداشتن,خواب دندان اضافه,خواب دندان درآوردن نوزاد,خواب دندان شکسته شده,تعبیر خواب درد دندان,تعبیر خواب دندان کرم خورده,تعبیر خواب دندان شکسته,

تعبیر خواب دندان کرم خورده دندان خراب و دندان لق

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می‌کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می‌شود و وامدار می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان‌هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می‌یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده‌اش اتفاق می‌افتد.

ابن سیرین گوید: اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد.
اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می‌کند، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می‌شوند.
اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می‌کنید، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح‌ها، نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.
اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می‌کشید، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد