تعبیر خواب زاییدن دختر دختربچه زشت و زیبا

تعبیر های خواب مربوط به موضوع دختر را به شما عزیزان در ادامه ی مطالب سایت ملکوت 786 شرح می دهیم، موضوعات و مضمامینی چون دختر زشت، دختر زیبا، دختربچه، به دنیا آوردن دختربچه، فرزند دختر و دیدن دختر خود را می توانید در این مطلب بخوانید.

27836038702673209637 تعبیر خواب

تعبیر خواب زاییدن دختر دختربچه زشت و زیبا

تعبیر خواب زاییدن دختر دختربچه زشت و زیبا,تعبیر خواب دختر زاییدن,تعبیر خواب دختر زیبا,تعبیر خواب دختر عمه,تعبیر خواب دختر دوقلو,تعبیر خواب دختر خاله,تعبیر خواب دختر عمو,تعبیر خواب دختر دایی,تعبیر خواب دختر فامیل,تعبیر خواب دختری که چهره آشنایی دارد,تعبیر خواب دختر همسایه,تعبیر خواب دختر شوهر دادن,تعبیر خواب دختری که دوستش دارم,تعبیر خواب دختر شدن پسر,تعبیر خواب دختر بچه از منابع مختلف,

تعبیر خواب زاییدن دختر دختربچه زشت و زیبا

محمدبن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می‌برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده‌اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می‌یابید و به نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می‌کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  1. دختر: شادی؛ شادمانی
  2. دختری که در حال دعا باشد: شکست
  3. با او صحبت کردن: خبرهای خوب

مطیعی تهرانی: اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می‌یابید و غمگین می‌شوید. نوشته‌اند شیطان رجیم در خواب‌های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می‌شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می‌رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می‌بینید و گرفتار خسران می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر دختر خود را به خواب ببینید، نشانه آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می‌گشاید.
  2. اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی‌دهد، نشانه آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید.
امام صادق (ع): اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.
محمدبن سیرین گوید:
  • اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
  • اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
  • اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
  • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
  • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.