خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف

تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف

تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف

امروز و در این مطلب به شما عزیزان تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف را شرح می دهیم که ممکن در رویای هر کسی تجربه شود، خواب های مربوط به ستاره ها مربوط به موفقیت و ترقی در زندگی خواهد بود.

28308367206320963 تعبیر خواب
تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف

تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف,تعبیر خواب ستاره دنباله دار,تعبیر خواب ستاره در روز,تعبیر خواب ستاره درخشان,تعبیر خواب ستاره ابن سیرین,تعبیر خواب ستاره قطبی,تعبیر خواب ستاره های فراوان,تعبیر خواب ستاره دب اصغر,تعبیر خواب ستاره های دنباله دار,تعبیر خواب ستاره های روشن,تعبیر خواب ستاره سبز,تعبیر خواب ستاره بزرگ,تعبیر خواب ستاره و ماه,تعبیر خواب ستاره دریای,تعبیر خواب ستاره یونگ,تعبیر خواب ستاره سبز رنگ,تعبیر خواب ستاره قرمز,تعبیر خواب ستاره افتادن,تعبیر خواب ستاره دنباله دار در آسمان,تعبیر خواب ستاره نورانی,تعبیر خواب ستاره آسمان,

تعبیر خواب ستاره دنباله دار ستاره کم نور از منابع مختلف

حضرت دانیال گوید: ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.
معبرین غربی گویند: دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است. شما آینده‌ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد. البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند. اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.
 1. فقیهان.
 2. علما و دانشمندان.
 3. قاضیان.
 4. خلفا.
 5. وزرا.
 6. دبیران و نویسندگان.
 7. خزانه داران.
 8. مردمان جنگجوی.
 9. شاگردان.
اینم ببین:  تعبیر و تحلیل ماهی قرمز در خواب از منابع مختلف
اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد.
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد. ابراهیم کرمانی گوید:
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.
 • اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
 • اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.
برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است كه اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.
 • اگر خواب بینید كه تنها یك ستاره در آسمان می‌درخشد، بیانگر آن است كه در كارتان پیشرفت می‌كنید.
 • اگر خواب ببینید كه ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است كه باید شكست را قبول كنید.
ابن سیرین:
 • اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.
 • اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.
اینم ببین:  تعبیر خواب گم کردن کفش از منابع مختلف
چنین گویند : در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.
علامه مجلسی (ره) گوید: فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید
لوک اویتنهاو می‌گوید: دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.
 • اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • درخشان: خوشبختی
 • کم سو: مانع
 • تیره: غم و غصه در درون خانه
 • روشن: نیکبختی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

 

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 20 =