آخرین خبرها

تعبیر خواب سفر به حج و مکه از منابع مختلف

تعبیر خواب سفر به حج و مکه از منابع مختلف

در ادامه ی تعابیر خواب به شما عزیزان موردی دیگر را شرح خواهیم داد که عموما تعابیر شبیه به همی دارد و همه ی آن ها بسیار مثبت بوده و خبر از زیاد شدن رزق و همین طور موفقیت در کار و شغل می گویند، تعبیر خواب مکه، سفر حج، نماز خواندن در مکه و حج و روز عرفه را می توانید از سایت ملکوت 786 بخوانید.

278360796023760307 تعبیر خواب
تعبیر خواب سفر به حج و مکه از منابع مختلف

تعبیر خواب سفر به حج و مکه از منابع مختلف,تعبیر خواب حج رفتن,تعبیر خواب حجامت,تعبیر خواب حج رفتن مادر,تعبیر خواب حجره,تعبیر خواب سفر مکه و حج,تعبیر خواب حج تمتع,تعبیر خواب حجله زدن,تعبیر خواب حج رفتن پدر و مادر,تعبیر خواب حج رفتن زن و شوهر,تعبیر خواب سفر به مکه,تعبیر خواب سفر حج,تعبیر خواب مکه رفتن,تعبیر خواب مکه رفتن مرده,تعبیر و تحلیل خواب مکه رفتن پدر و مادر,تعبیر خواب مکه و کربلا,تعبیر خواب مکه برگشتن,تعبیر خواب مکه خانه خدا,تعبیر خواب مکه ابن سیرین

تعبیر خواب سفر به حج و مکه از منابع مختلف

حضرت امام جعفر صادق فرماید: حج کردن در خواب بر هفت وجه است.
  1. تزویج (ازدواج) کردن
  2. کنیزک خریدن
  3. زیارت پادشاه کردن
  4. نیکوئی بر مردمان
  5. سعی کردن در کار خیر
  6. مزد و ثواب نمودن
  7. به صحبت وهمنشینی اهل علم است.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده‌اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می‌گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می‌دهد که از همان زن فرزندی صالح می‌آورید.
جابرمغربی گوید: اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *