تعبیر خواب سنگ انداختن سنگ پرت کردن و جمع کردن

تعبیر خواب سنگ انداختن سنگ پرت کردن و جمع کردن

سنگ ها در خواب ممکن است تعابیر متفاوتی با توجه به نوع و عملی که با آن انجام می شود داشته باشند، به همین دلیل ما نیز در این مطلب سعی کرده ایم بیشتر این تعابیر را به شما عزیزان شرح دهیم، متن کامل تعبیر خواب سنگ انداختن سنگ پرت کردن و جمع کردن را در ادامه می توانید مطالعه فرمائید.

72863076307632079360963 تعبیر خواب
تعبیر خواب سنگ انداختن سنگ پرت کردن و جمع کردن

تعبیر خواب سنگ انداختن سنگ پرت کردن و جمع کردن,تعبیر خواب سنگ قبر,تعبیر خواب سنگ قیمتی,تعبیر خواب سنگ عقیق,تعبیر خواب سنگ انداختن,تعبیر خواب سنگ فیروزه,تعبیر خواب سنگ قبر شهید,تعبیر خواب سنگ توالت,تعبیر خواب سنگ یشم,تعبیر خواب سنگ پا,تعبير خواب سنگ پرتاب كردن,تعبیر خواب سنگ مرمر,تعبیر خواب سنگ در رودخانه,تعبیر خواب سنگ طلا,تعبیر خواب سنگ شرف الشمس,تعبیر خواب سنگ سبز,تعبیر خواب سنگ در نجف,تعبیر خواب سنگ الماس,تعبیر خواب سنگ یاقوت,تعبیر خواب سنگ نمک,تعبیر خواب سنگ زرد,

تعبیر خواب سنگ انداختن سنگ پرت کردن و جمع کردن

ابراهیم کرمانی گوید:
 • سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: ریاست
 • هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.
محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ‌ها در خواب، سختی است در کارها.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
سنگ در خواب برچهار وجه است.
 1. مال
 2. ریاست
 3. سختی ومشقت در کارها
 4. کسب با زحمت و رنج
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با رییسی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر دید سنگ سیاه داشت با رییسی کینه دار و بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.
 • اگر دید که بر کوه شد و سنگ‌هایی بسیار دید و از آن سنگ‌ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می‌نگریست که آن سنگ‌ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.
 • اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.
محمدبن سیرین گوید: اگر دید بر کسی سنگ می‌انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد
جابر مغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می‌انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می‌کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می‌کنید، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت.
محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می‌کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می‌تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می‌کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می‌آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می‌دارید مالی با مکر و حیله بدست خواهید آورد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • راه رفتن از میان سنگ‌ها در خواب، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می‌کنید، نشانه آن است پس از کسب تجربه‌های متعدد به پیروزی دست می‌یابید.
 • اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد. اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمین‌ها، اضطراب و نگرانی بسیار دارید، علامت آن است که در معامله ای توفیق می‌یابید و سودی به چنگ می‌آورید.
 • دیدن ریگ‌های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسائل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *